Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2010

Χαρακτηριστικά του Συνηγόρου του Καταναλωτή (ΣτΚ)

Ο θεσμός του ΣτΚ είναι ομόλογος του θεσμού του Συνηγόρου του Πολίτη

Ο ΣτΚ αποτελεί ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή στο πλαίσιο της γενικότερης ευρωπαϊκής πολιτικής για την προστασία του καταναλωτή


Αρμοδιότητες του ΣτΚ:
Συναινετική επίλυση των διαφορών μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών ή Eνώσεων Kαταναλωτών
Προβαίνει σε
o
συστάσεις και
o υποδείξεις προς τους προμηθευτές, ιδίως όταν από την επιχειρηματική συμπεριφορά θίγεται μεγάλος αριθμός καταναλωτών [Άρθ. 3 παρ. 1 Ν. 3297/2004]

Τρόπος λειτουργίας του ΣτΚ:
Ø
Επιλαμβάνεται
§
αυτεπάγγελτα (κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας, δημοσιεύσης στον τύπο) Η αυτεπάγγελτη έρευνα αποτελεί έκφραση της εξεταστικής ή ανακριτικής αρχής που διέπει τις ενέργειες των οργάνων της Διοίκησης ή
§
κατόπιν έγγραφης αναφοράς ενός τουλάχιστον από τα ενδιαφερόμενα μέρη [Άρθ. 3 παρ. 2 Ν. 3297/2004]
Ø
Απαραίτητα προβαίνει σε εκατέρωθεν ακρόαση, δηλαδή όλα τα μέρη κοινοποιούν τις απόψεις τους
Ø Προτείνει φιλική διευθέτηση της διαφοράς επιδιώκοντας συμβιβασμό των εμπλεκόμενων μερών, στα Γραφεία του ΣτΚ.

Κατάληξη της παρέμβασης του ΣτΚ
A. Εάν καταλήξει σε λύση αμοιβαία αποδεκτή συντάσσεται περί αυτού πρακτικο που υπογράφεται από τα εμπλεκόμενα μέρη ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους

Έχει θέση Δικαστικού Συμβιβασμού. και περιβάλλεται με το αποδεικτικό κύρος και τα έννομα αποτελέσματα του δικαστικού συμβιβασμού (άρθ। 293 ΚΠλ.Δικ). Έχει χαρακτήρα Δημοσίου Εγγράφου και ως τέτοιο έχει αυξημένη αποδεικτική δύναμη και μπορεί να αποτελέσει τίτλο εκτελεστό.

B. Εάν δεν επιτευχθεί συμβιβασμός ο ΣτΚ έχει διακριτική ευχέρεια:

B1. Διατυπώνει έγγραφη σύσταση που απευθύνει σε αμφότερα τα μέρη με σκοπό την επίλυση της διαφοράς

B2. Εάν η έγγραφη σύσταση δεν γίνει δεκτή από κάποιο από τα μέρη ο ΣτΚ δύναται να δημοσιοποιήσει το γεγονός κοινοποιώντας το πόρισμα του είτε με ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.synigoroskatanaloti.gr, είτε με δημοσίευση στον τύπο

Ισχύς των Εγγράφων Συστάσεων/Πορισμάτων του ΣτΚ
Οι έγγραφες συστάσεις/Πορίσματα: Προσφυγή του ΣτΚ στη Δικαιοσύνη

δεν υπόκεινται σε αναθεωρητική ανάκληση
δεν είναι δεσμευτικές συνεπώς δεν αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις ώστε να ελέγχονται δικαστικά
στη τυχόν δίκη συνεκτιμώνται ελεύθερα από το δικαστήριο


Ø Ο ΣτΚ όταν προκύψουν επαρκείς ενδείξεις για τέλεση αξιόποινης πράξης από ένα εκ των ενδιαφερόμενων μερών μπορεί εφόσον η πράξη διώκεται μετά από έγκληση να υποδείξει στο άλλο μέρος την προσφυγή του στη δικαιοσύνη.

Εάν η πράξη διώκεται αυτεπάγγελτα οφείλει να ανακοινώσει στον αρμόδιο εισαγγελέα, χωρίς χρονοτριβή, οτιδήποτε πληροφορείται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Αποτελεσματικότητα της δράσης του ΣτΚ σε σχέση με την δικαστική διαδικσία:

ü ταχύτερη
ü
οικονομικότερη
ü
απλούστερη
ü
απαλλαγμένη από δικονομικούς φορμαλισμούς
ü εναλλακτική πρακτική