Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Επειδή καθημερινά η ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ κατακλύζεται από ερωτήματα και επισκέψεις  συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, σχετικά με την πληρωμή τους, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους Δικαιούχους Φορείς (ΜΚΟ, Σωματεία κ.α) ότι αποτελεί στοιχειώδη κανονιστική τους υποχρέωση η ενημέρωση των ωφελουμένων σύμφωνα με τις προβλέψεις που περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος και τις διευκρινίσεις που δίδονται  κατά περίπτωση από τη ΕΥΔ.
Οι ωφελούμενοι του Προγράμματος θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι  για την διαδικασία των πληρωμών και για το λόγο αυτό, η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί σε επιλεγμένα σημεία ώστε  να διασφαλίζεται η δημοσιοποίηση της.
Ειδικότερα υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα την Κοινή Υπουργική Απόφαση και την  πρόσκληση για υποβολή προτάσεων συμμετοχής :
1. Το Πρόγραμμα «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας» είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,  υλοποιείται με την μορφή επιχορήγησης προς τους Δικαιούχους (ΜΚΟ), η οποία καλύπτει τον εγκριθέντα προϋπολογισμό (μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων και λοιπές δαπάνες) και αφορά σε πέντε μήνες απασχόλησης σε Δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα χωρίς δυνατότητα ανανέωσης.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 8-«Χρηματοδότηση Πράξης-Πληρωμές Δικαιούχου» της υπ αριθμ 1.5131/οικ,3.949/15-04-2011 (ΦΕΚ 613) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Προγράμματος, οι πληρωμές προς τον Δικαιούχο  της πράξης θα πραγματοποιούνται σε 3 (τρείς) δόσεις ως εξής:
(i) Η πρώτη δόση ύψους 40% (σαράντα) επί της εγκριθείσας επιχορήγησης καταβάλλεται, μετά την πιστοποίηση του 20% των αναγγελιών πρόσληψης, του απαραίτητου προσωπικού για την υλοποίηση της δράσης όπως αυτή έχει εγκριθεί καθώς και την πιστοποίηση του 10% του φυσικού αντικειμένου.
(ii) Η δεύτερη δόση ύψους 50% (πενήντα) επί του συνολικού προϋπολογισμού της
πράξης καταβάλλεται με την πιστοποίηση του 100% των αναγγελιών πρόσληψης του απαραίτητου προσωπικού για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης όπως αυτό έχει εγκριθεί και μετά την πιστοποίηση του 40% του φυσικού αντικειμένου.
(iii) Η τρίτη και τελευταία δόση ύψους 10% (δέκα) επί του εγκριθέντος προϋπολογισμού αφορά στην πληρωμή του υπολειπόμενου ποσού της εγκριθείσας επιχορήγησης και καταβάλλεται με την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου της πράξης.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον οδηγό υλοποίησης και όπως έχει περιληφθεί στις σχετικές συμβάσεις, η πληρωμή των ωφελουμένων, διενεργείται με την επιφύλαξη της ομαλής ροής της χρηματοδότησης του από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αμέσως δηλ. μετά την έγκριση/αποδέσμευση των αντίστοιχων ποσών (πιστώσεις) από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

3. Η  πληρωμή των δόσεων γίνεται μέσω Υπολόγων διαχειριστών, οι οποίοι σύμφωνα με τον Νόμο είναι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και στην περίπτωση του προγράμματος της κοινωφελούς εργασίας, από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας.
Ο Δικαιούχος αποστέλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ η οποία τα εξετάζει και ενημερώνει τον Υπόλογο, ενώ αντίστοιχα –επιπλέον- δικαιολογητικά ο Δικαιούχος τα καταθέτει απευθείας στον Υπόλογο. Μετά την παραλαβή όλων των δικαιολογητικών και με την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών είναι δυνατή η διενέργεια της πληρωμής στους Δικαιούχους. Η πληροφορία για τον ακριβή χρόνο πληρωμής παρέχεται στον Δικαιούχο (ΜΚΟ) από τον Υπόλογο του κάθε έργου.
Τέλος διευκρινίζεται, ότι καταγράφονται περιπτώσεις που η διαφορά μεταξύ θέσεων που εγκρίθηκαν στο Δικαιούχο και των θέσεων που τελικώς συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι τέτοια, που δεν είναι δυνατή η συνέχιση της χρηματοδότησης με τον υπάρχοντα προϋπολογισμό αλλά απαιτείται τροποποίηση του συνολικού έργου μετά από αίτημα του Δικαιούχου, γεγονός που αναστέλλει για μικρό χρονικό διάστημα την διαδικασία πληρωμής.

Αθήνα  19-11-2012

Από την ΕΥΔ Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ.

Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Πληρωμές των ωφελουμένων του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας.

Ακολουθεί η ανακοίνωση από την ΕΥΔ Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού") σχετικά με τις πληρωμές των ωφελουμένων του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας.


Επειδή καθημερινά η ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ κατακλύζεται από ερωτήματα και επισκέψεις συμμετεχόντων στο πρόγραμμα σχετικά με την πληρωμή τους, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους Δικαιούχους Φορείς (ΜΚΟ, Σωματεία κ.ά.) ότι αποτελεί στοιχειώδη κανονιστική τους υποχρέωση η ενημέρωση των ωφελουμένων σύμφωνα με τις προβλέψεις που περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος και τις διευκρινίσεις που δίδονται κατά περίπτωση από την ΕΥΔ.

Οι ωφελούμενοι του Προγράμματος θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τη διαδικασία των πληρωμών και για το λόγο αυτό η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί σε επιλεγμένα σημεία ώστε να διασφαλίζεται η δημοσιοποίησή της.

Ειδικότερα υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση και την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων συμμετοχής:

1. Το Πρόγραμμα «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας» είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, υλοποιείται με τη μορφή επιχορήγησης προς τους Δικαιούχους (ΜΚΟ), η οποία καλύπτει τον εγκριθέντα προϋπολογισμό (μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων και λοιπές δαπάνες) και αφορά σε πέντε μήνες απασχόλησης σε Δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα χωρίς δυνατότητα ανανέωσης.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 8-«Χρηματοδότηση Πράξης - Πληρωμές Δικαιούχου» της υπ αριθμ 1.5131/οικ,3.949/15-04-2011 (ΦΕΚ 613) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Προγράμματος, οι πληρωμές προς τον Δικαιούχο της πράξης θα πραγματοποιούνται σε 3 (τρεις) δόσεις ως εξής:

(i) Η πρώτη δόση ύψους 40% (σαράντα) επί της εγκριθείσας επιχορήγησης καταβάλλεται, μετά την πιστοποίηση του 20% των αναγγελιών πρόσληψης του απαραίτητου προσωπικού για την υλοποίηση της δράσης, όπως αυτή έχει εγκριθεί καθώς και την πιστοποίηση του 10% του φυσικού αντικειμένου.

(ii) Η δεύτερη δόση ύψους 50% (πενήντα) επί του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης καταβάλλεται με την πιστοποίηση του 100% των αναγγελιών πρόσληψης του απαραίτητου προσωπικού για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης, όπως αυτό έχει εγκριθεί και μετά την πιστοποίηση του 40% του φυσικού αντικειμένου.

(iii) Η τρίτη και τελευταία δόση ύψους 10% (δέκα) επί του εγκριθέντος προϋπολογισμού αφορά στην πληρωμή του υπολειπόμενου ποσού της εγκριθείσας επιχορήγησης και καταβάλλεται με την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου της πράξης.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον οδηγό υλοποίησης και όπως έχει περιληφθεί στις σχετικές συμβάσεις, η πληρωμή των ωφελουμένων διενεργείται με την επιφύλαξη της ομαλής ροής της χρηματοδότησης του από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αμέσως, δηλαδή, μετά την έγκριση/αποδέσμευση των αντίστοιχων ποσών (πιστώσεις) από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

3. Η πληρωμή των δόσεων γίνεται μέσω Υπόλογων διαχειριστών, οι οποίοι σύμφωνα με τον Νόμο είναι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και στην περίπτωση του προγράμματος της κοινωφελούς εργασίας από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας.

Ο Δικαιούχος αποστέλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην ΕΥΔ Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ., η οποία τα εξετάζει και ενημερώνει τον Υπόλογο, ενώ αντίστοιχα -επιπλέον- δικαιολογητικά ο Δικαιούχος τα καταθέτει απευθείας στον Υπόλογο. Μετά την παραλαβή όλων των δικαιολογητικών και με την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών είναι δυνατή η διενέργεια της πληρωμής στους Δικαιούχους. Η πληροφορία για τον ακριβή χρόνο πληρωμής παρέχεται στον Δικαιούχο (ΜΚΟ) από τον Υπόλογο του κάθε έργου.Αθήνα 19-11-2012

Από την ΕΥΔ Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ.Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ NEO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στη βουλή μίλησε για την «κοινωφελή εργασία» την περασμένη Παρασκευή ο υφυπουργός εργασίας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Απάντησε σε ερώτηση βουλευτή από την επαρχία που διαμαρτυρήθηκε ότι στην εκλογική περιφέρεια, οι πληρωμές των δικαιούχων του προγράμματος, δεν γίνονται στην ώρα τους.

Ο Ν. Παναγιωτόπουλος δεσμεύτηκε ότι θα πληρωθούν μέχρι τελευταίου ευρώ όλοι όσοι εμπλέκονται στο πρόγραμμα «κοινωφελούς εργασίας», δεν έκρυψε μάλιστα ότι το πρόγραμμα προετοιμάζεται για να επαναληφθεί.

«Το πρόγραμμα θα ξαναγίνει. Δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο και το πότε», είπε στην εφημερίδα μας ο Ν. Παναγιωτόπουλος, συνδέοντας το δεύτερο πρόγραμμα «κοινωφελούς εργασίας» με τη νέα προγραμματική περίοδο, με το καινούριο ΕΣΠΑ, το οποίο ως γνωστό έπεται.

Η ομιλία του Νίκου Παναγιωτόπουλου, είναι η ακόλουθη:

«Βέβαια εδώ το ζητούμενο δεν είναι εάν θα καταβληθούν όλα τα δεδουλευμένα ή αν θα μείνουν κάποιοι απλήρωτοι. Ούτε ένας δεν θα μείνει απλήρωτος, θα καταβληθούν όλα τα δεδουλευμένα. Το ζητούμενο είναι αυτό να γίνει με τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση. Ήδη υπάρχουν καθυστερήσεις και θα εξηγηθώ. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι αυτό το νεοσύστατο πρόγραμμα «Κοινωφελής Εργασία» έχει προβλήματα στην εφαρμογή του, στην πρώτη στα χρονικά εφαρμογή του. Όλα τα πρωτότυπα, κύριε συνάδελφε, έχουν προβλήματα στη λειτουργία. Θα συμφωνήσω, επίσης, ότι η πεντάμηνη απασχόληση ανέργων δεν λύνει το πρόβλημα της ανεργία, ούτε το δικό τους προσωπικό, οικογενειακό πρόβλημα, είναι ασπιρίνη. Αλλά μερικές φορές και η πιο βαριά ασθένεια ξεκινάει την θεραπεία της από μια ασπιρίνη για να ρίξει τον πυρετό. Εν πάση περιπτώσει, είναι ανακούφιση σε αυτές τις εποχές που περνούμε έστω και μια απασχόληση λίγων μηνών. Επίσης, θα συμφωνήσω –και αυτό το τονίζω ιδιαίτερα- ότι ένας πρώην άνεργος για μήνες, ίσως και πάνω από χρόνο, ο οποίος καλείται να δουλέψει κάποιους μήνες, λίγους, και δεν πληρώνεται, ενώ έχει ήδη αρχίσει να δουλεύει τους δύο ή τους τρείς μήνες στο πεντάμηνο, έχει επιπλέον λόγους να εξοργίζεται, να θεωρεί ότι όλοι τον κοροϊδεύουν, να φτάνει στα όρια της απελπισίας από μια ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση. Άρα, το θέμα των καθυστερήσεων είναι το βασικότερο πρόβλημα και είναι αυτό που θα πρέπει πρώτα από όλα να διορθώσουμε εάν αποφασίσουμε ότι τέτοιου είδους προγράμματα θα πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται. Το ζητούμενο είναι αυτός που δουλεύει, να πληρώνεται ταυτόχρονα με την εργασία του και όχι με καθυστερήσεις. Αυτό είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό.Από εκεί και πέρα όμως θα συμφωνήσετε κι εσείς -και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι- ότι το Πρόγραμμα αυτό καλώς έχει σχεδιαστεί και έχει υλοποιηθεί, διότι έχει κάποια χρησιμότητα. Λύνει έστω και μερικώς, αποσπασματικά το πρόβλημα της ανεργίας ιδίως στην τοπική απασχόληση, εξασφαλίζει πόρους έστω και για κάποιο χρονικό διάστημα στα ασφαλιστικά ταμεία, λύνει τα χέρια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε πάρα πολλές από τις υποχρεώσεις της, ιδίως τις εκτελέσεις έργων τοπικής ή βραχυχρόνιας εμβέλειας, επομένως πρέπει να συνεχιστεί. Πρέπει, όμως, να σχεδιαστεί και να λειτουργήσει καλύτερα.

Το βασικό πρόβλημα είναι οι καθυστερήσεις. Που οφείλονται αυτές; Κατ’ αρχήν υπάρχει μία πολυεπίπεδη διαδικασία έγκρισης των πιστώσεων. Αυτή καθυστέρησε ακόμα λόγω των εκλογικών αναμετρήσεων. Με το που άρχισε να τρέχει το Πρόγραμμα προέκυψαν οι δύο αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, οι πληρωμές πήγαν πίσω δύο με τρεις μήνες, όπως πολλά άλλα πράγματα σε αυτήν τη χώρα. Η καθυστέρηση αυτή οπωσδήποτε δεν ήταν και ό,τι το καλύτερο. Υπάρχει, όπως σας είπα, μια πολυεπίπεδη διαδικασία εγκρίσεων σε περισσότερα από ένα Υπουργεία που πρέπει να αναπτύξουν συνέργειες για να τρέξουν γρήγορα. Τα κονδύλια είναι στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών, οι πληρωμές γίνονται από το Υπουργείο Εργασίας, ενδιάμεσα οι δικαιούχοι πρέπει να τρέχουν με τις εντολές από το ένα Υπουργείο στο άλλο και τελικά να πηγαίνουν και στην Τράπεζα της Ελλάδας προκειμένου να αποδεσμευτούν οι επιταγές προς πληρωμή.Έχουν θέματα και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Πρώτη φορά τους προκύπτει τέτοιο θέμα. Ο σκοπός τους, στις περισσότερες τουλάχιστον από αυτές, δεν είχε –να το πω έτσι- στο σχεδιασμό του και την πληρωμή προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας. Υπάρχουν καθυστερήσεις διότι οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις οπωσδήποτε δεν διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία. Οι περισσότερες από αυτές δεν διαθέτουν εξειδικευμένο στελεχιακό προσωπικό για να διεκπεραιώσουν τέτοιες εργασίες. Πάρα πολλές σε όλη την Επικράτεια στερούνται και υλικοτεχνικών υποδομών. Περίπου εκατόν είκοσι με εκατόν πενήντα ΜΚΟ έχουν αναλάβει να διεκπεραιώσουν πληρωμές από αυτό το έργο. Αυτές, όμως, οι καθυστερήσεις, όπως σας είπα, είναι ο βασικός λόγος που δεν πληρώνονται εγκαίρως οι εργαζόμενοι. Έχουμε και τους υπολόγους που έχουν αναλάβει να διεκπεραιώσουν τις πληρωμές στο Υπουργείο. Κατά κανόνα είναι νέοι υπάλληλοι με μικρή εμπειρία, θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους –να το πω έτσι- με τη μεγαλύτερη δυνατή τυπικότητα γιατί διαχειρίζονται εκατομμύρια, δεν θέλουν να ξεφύγει τίποτα, θέλουν να επιβεβαιώσουν όλους τους καταλόγους των δικαιούχων ανέργων και επομένως υπάρχει και κάποιο διάστημα στο Υπουργείο Εργασίας. Βέβαια, υπάρχει ρυθμός. Μην ξεχνάτε ότι είναι πρώτη εμπειρία, πρωτοφανής, καινοφανής για όλους και οπωσδήποτε μέχρι να βρούμε το ρυθμό έχουμε καθυστέρησεις. Είναι αδικαιολόγητες, γιατί, όπως σας είπα, έχουμε να κάνουμε με πρώην ανέργους και νυν εργαζόμενους για λίγους μήνες. Δεν έχουν αντοχές, έχουν εξαντληθεί. Σε κάθε περίπτωση αυτό που πρέπει να είναι ότι πρόκειται για μία καινοφανή διαδικασία αλλά με διαφάνεια όσον αφορά την επιλογή των ανέργων μέσα από το ΑΣΕΠ. Όσον αφορά το ύψος των εμμέσων δαπανών, γύρω στο 5% των άμεσων δαπανών της πράξης ορίζεται. Μπορεί να είναι γύρω στα εννέα εκατομμύρια στα εκατό και πλέον, αλλά ανά ΜΚΟ δεν είναι πάρα πολύ. Είναι τα έξοδα των πράξεων υλικοτεχνικών –θα έλεγα- τηλεφωνήματα, κατάλογοι, επιβεβαίωση, κόντρα επιβεβαίωση, κίνηση στις υπηρεσίες, προκειμένου πραγματικά να τρέξει αυτό το πρόγραμμα. Μέχρι σήμερα το υψηλότερο ποσοστό εμμέσων δαπανών που έχει εγκριθεί σε δικαιούχο, ΜΚΟ δηλαδή, ανέρχεται σε ποσοστό 4,7% για την υποστήριξη 80 ατόμων ,όπου έμμεση δαπάνη θεωρούνται τα γενικά έξοδα του δικαιούχου. Νομίζω ότι αυτά τα ποσά δεν πρέπει να αμφισβητούμε ότι αφορούν αποκλειστικά έξοδα που κάνουν οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση καταχρηστικής συμπεριφοράς ούτε βέβαια πλουτισμού των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων από αυτήν τη δραστηριότητα.

Οπωσδήποτε δεν μπορούμε να κρατικοποιήσουμε πάλι αυτό το Πρόγραμμα. Αν ήταν αυτό δυνατό, οι δήμοι θα πήγαιναν σε απευθείας προσλήψεις. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Δεν μπορούν. Πρέπει να βρούμε τρόπο και να εξασφαλίσουμε πόρους σε αυτούς για να απασχολήσουν ανέργους, αλλά και να δώσουμε λύσεις σε ανέργους με αυτά τα προγράμματα. Πρόκειται για Πρόγραμμα και όχι για μόνιμη σχέση απασχόλησης. Συμπερασματικά, συμφωνούμε ότι το σύστημα έχει προβλήματα. Συμφωνούμε ότι όταν το επανασχεδιάσουμε –γιατί αποφασίζουμε ότι πρέπει να συνεχιστούν τέτοιου είδους προγράμματα- πρέπει να το επανασχεδιάσουμε έτσι, ώστε να μη σημειώνονται καθυστερήσεις από τους φορείς υλοποίησης και από τους φορείς διεκπεραίωσης, όπως οι υπηρεσίες στα Υπουργεία. Όμως, πρέπει να συνεχιστεί το Πρόγραμμα, πρέπει να δοθούν τέτοιες ανάσες στους άνεργους συμπολίτες μας. Πρέπει να μην υπάρξει ούτε μία μέρα καθυστέρησης για δουλειά. Πολλοί λόγοι, ακόμα και προεκλογικές πολιτικές σκοπιμότητες, επέβαλαν να αρχίσει να τρέχει αυτό το Πρόγραμμα επί προηγούμενων κυβερνήσεων, χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η έγκαιρη και απρόσκοπτη πληρωμή των εργαζομένων. Όμως, από εδώ και πέρα, θεωρώ ότι δεν θα πρέπει τέτοιες παράμετροι να μας εμποδίσουν να το σχεδιάσουμε καλύτερα, διότι πραγματικά ακόμα και στις «βαριές ασθένειες» αποτελεί μία «ασπιρίνη» από την οποία μπορεί να ξεκινήσει η «θεραπεία».


http://www.proininews.gr/?p=4595

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012

Πρότυπο κατανάλωσης με βάση το «Μ.Ε.Α.» (μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση): Η διαχείριση των απορριμμάτων στην καθημερινότητα μας


Το θέμα των απορριμμάτων και η διαχείριση τους αποτελεί ένα από τα μεγάλα ζητήματα του σύγχρονου κόσμου. Τα απόβλητα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα λόγω συνάμα της ποιότητας και της ποσότητάς τους. Έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα τελευταία χρόνια και έχει αλλάξει και η σύνθεση τους και για αυτό είναι δύσκολη η διαχείρισή τους.
Στα κράτη μέλη της Ε.Ε. παράγονται 2 δισ. τόνοι αποβλήτων ετησίως, ποσότητα που αφενός περιλαμβάνει και ιδιαιτέρως επικίνδυνα απόβλητα, αφετέρου αυξάνεται συνεχώς. Η αποθήκευση των αποβλήτων δεν αποτελεί βιώσιμη λύση, η δε καταστροφή τους δεν συνιστά ικανοποιητική επιλογή, επειδή συνεπάγεται απορρίψεις και αφήνει πολύ πυκνά και ρυπογόνα κατάλοιπα. Η καλύτερη λύση εξακολουθεί να είναι η πρόληψη της δημιουργίας των αποβλήτων αυτών και η επανεισαγωγή τους στον κύκλο των προϊόντων μέσω της ανακύκλωσης των συστατικών τους στοιχείων, στις περιπτώσεις που υπάρχουν λύσεις οικολογικά και οικονομικά βιώσιμες.
Οι καταναλωτές μπορούν να ακολουθήσουν ένα πρότυπο κατανάλωσης με βάση το «Μ.Ε.Α.» (μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση), που συνίσταται για τη φροντίδα του πλανήτη.
Μείωση
 • Μειώστε την κατανάλωση χαρτιού.Εκτυπώστε μόνο ότι είναι πραγματικά απαραίτητο. Εκτυπώστε και από τις δύο όψεις.
 • Αγορά προϊόντων.Να αγοράζετε μόνο όσα προϊόντα σας είναι πραγματικά απαραίτητα
 • Συσκευασία προϊόντων.  Να αγοράζετε προϊόντα με όσο γίνεται λιγότερη συσκευασία.
 • Προγραμματισμός μενού εβδομάδας.Προγραμματίστε τι θα φάτε μες στην εβδομάδα και κανονίστε ανάλογα  την αγορά των τροφών σας. Έτσι δεν θα καταλήγουν τρόφιμα στα σκουπίδια και εσείς θα εξοικονομείτε χρήματα.
 • Λουλούδια. Προτιμήστε τις γλάστρες και όχι τα λουλούδια σε βάζο. Τα λουλούδια διατηρούνται για μικρό χρονικό διάστημα και δημιουργούν απόβλητα.
 • Διαχειριστείτε τα οικονομικά σας ηλεκτρονικά. Δεν θα χρειάζεται να σας στέλνουν χαρτιά για να σας ενημερώνουν.
 • Ηλεκτρονική έκδοση.Προτιμήστε την ηλεκτρονική έκδοση των περιοδικών και των εφημερίδων, εάν υπάρχει.
 • Ευχετήριες κάρτες. Στείλτε τις ευχές σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έτσι περιορίζετε η κατανάλωση χαρτιού. Σε όσους δεν διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση στείλτε τους κάρτες από ανακυκλώσιμο χαρτί.
 • Άνοιγμα πλαστικών μπουκαλιών.  Βγάλτε τα καπάκια προτού να στείλετε τα πλαστικά μπουκάλια για ανακύκλωση και συμπιέστε τα . Πιάνουν λιγότερο χώρο κατά την μεταφορά τους.

Επαναχρησιμοποίηση
 • Συσκευασίες που ξαναγεμίζουν. Επιλέξτε προϊόντα που πωλούνται σε συσκευασίες που ξαναγεμίζουν.
 • Επαναχρησιμοποιήστε. Δοκιμάστε να βρείτε όσο περισσότερους τρόπους και σκοπούς χρήσης μπορείτε για καθετί που έχετε αγοράσει προτού το πετάξετε.
 • Φτιάξτε τα πράγματα.Δοκιμάστε να επιδιορθώσετε τα χαλασμένα αντικείμενα προτού τα πετάξετε.
 • Παράταση του χρόνου ζωής. Δοκιμάστε να πουλήσετε ότι δεν χρειάζεστε, να το χαρίσετε ή να το ανταλλάξετε.
 • Σακούλες μιας χρήσης. Βάλτε τέλος στις σακούλες μιας χρήσης. Προτιμήστε σακούλες πολλών χρήσεων ή χάρτινες.
 • Μοιραστείτε  περιοδικά και εφημερίδες. Μοιραστείτε τα με τους γείτονες ή τους συναδέλφους σας.
 • Αναβάθμιση υπολογιστή. Επιλέξτε υπολογιστεί ο οποίος μπορεί να αναβαθμιστεί ώστε να κρατήσετε περισσότερο καιρό.
 • Δείξτε προτίμηση στις Βιβλιοθήκες. Επιλέξτε βιβλιοθήκες για να δανειστείτε βιβλία ή για να δωρίσετε βιβλία που δε χρειάζεστε
 • Ξεκαθάρισμα. Πριν πετάξετε κάποιο έπιπλο ψάξτε μήπως είναι χρήσιμο για κάποια οργάνωση, εκκλησία, άσυλο ή σχολείο.
 • Μπαταρίες επαναφορτιζόμενες. Προτιμήστε τις από τις απλές. Κρατάνε περισσότερο και δεν μολύνουν το έδαφος και το νερό καταλήγοντας στα στη χωματερή.
 • Αντικείμενα μιας χρήσης. Προσπαθήστε να τα χρησιμοποιείτε μόνο αν είναι απαραίτητα και υιοθετήστε εναλλακτικές λύσεις. Σκεπάζετε το φαγητό με ένα πιάτο αντί για αλουμινόχαρτο ή πλαστική μεμβράνη. Καθαρίζετε με πετσέτες κουζίνας αντί για χαρτί.
 • Πάνες μωρών. Χρησιμοποιήστε πάνες πολλών χρήσεων όταν είστε σπίτι. Εκτός σπιτιού χρησιμοποιήστε πάνες μιας χρήσης από ανακυκλώσιμα υλικά. Το μωράκι σας θα πλημμυρίσει γύρω στις 5000 πάνες και θα  καταλήξει στη χωματερή περίπου ένας τόνος για χάρη του.
Ανακύκλωση
 • Ανακύκλωση.Διαχώρισε για να ανακυκλώσεις: χαρτί, πλαστικά, γυάλινα μπουκάλια, χαρτόνια και δοχεία.
 • Ανακύκλωση συσκευών. Όταν δεν χρειάζεστε πλέον μια ηλεκτρική συσκευή μπορείτε να την ανακυκλώνετε. Πολλές εταιρίες κάνουν έκπτωση στην αγορά καινούριας συσκευής αν τους σώσετε για ανακύκλωση την παλιά.
 • Κομποστοποίηση.Φτιάξε κομπόστ (κοπρόχωμα) με χόρτα, ξερά φύλλα και υπολείμματα από τα φυτά του κήπου.
 • Αγοράστε μελάνια που ανακυκλώνονται. Εξοικονομείτε ένα λίτρο πετρέλαιο ανά μελάνι και επίσης δεν δημιουργείτε απορρίμματα.
 • Ανακύκλωση ρούχων. Μπορείτε να χαρίσετε ρούχα που δεν χρειάζεστε ή να ανταλλάξετε ρούχα με τους  γνωστούς σας.
 • Αναπαλαίωση επίπλων. Μπορείτε να χαρίσετε μια δεύτερη ζωή στα παλιά σας έπιπλα αντί να καταλήξουν στα σκουπίδια.
 • Ανακύκλωση μπαταριών.  Αν χρησιμοποιείτε μπαταρίες μιας χρήσης ανακυκλώστε τις.
 • Δωρίστε ανακυκλωμένα αντικείμενα. Η βιομηχανία ανακύκλωσης μπορεί να παράγει έργο αν υπάρχει αγοραστικό κοινό.
Συμβουλές
 • Ενημέρωση. Βρίσκουμε όσο περισσότερες πληροφορίες μπορούμε σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Ενημερώνουμε όσους περισσότερους μπορούμε.
 • Πράξη. Εφαρμόζουμε όσα μάθαμε στην καθημερινότητά μας.
Ελεάννα Μάνεση
Περιβαλλοντολόγος-Δασολόγος
flowmagazine.grΠέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

Athens Photo Inspiratio​n 2012 / Τελευταίες ημέρες εγγραφών

Δηλώστε συμμετοχή στο φωτογραφικό μαραθώνιο της Αθήνας


Το Athens Photo Inspiration, ο μεγαλύτερος διαγωνισμός για τη φωτογραφία στην Ελλάδα, πραγματοποιείται για πέμπτη συνεχή χρονιά, την Κυριακή 4 Νοεμβρίου.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος σε ένα φωτογραφικό «μαραθώνιο» στο κέντρο της Αθήνας, να επικοινωνήσουν και να εκφραστούν προσεγγίζοντας μέσα από τη δική τους ματιά, σε διάρκεια έξι ωρών, τέσσερα θέματα, με εμφανή προσανατολισμό στην πόλη και την εμπειρία της, όπως αυτή διαμορφώνεται από τη σύγχρονη πραγματικότητα που μας περιβάλλει και επηρεάζει.

Το Athens Photo Inspiration 2012 θα κορυφωθεί με την ανάδειξη των καλύτερων συμμετοχών, την απονομή των βραβείων, καθώς και την ειδική έκθεση με τις βραβευμένες φωτογραφίες.

Το Athens Photo Inspiration διοργανώνεται από το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας στο πλαίσιο του Athens Photo Festival 2012, με την υποστήριξη της αλυσίδας καατστημάτων Πλαίσιο και της Sony.

ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

Σημείο εκκίνησης: "Τεχνόπολις" Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς 100, Γκάζι)

Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή 4 Noεμβρίου

Διάρκεια δράσης: 11:00-18:00

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν δωρεάν τη συμμετοχή τους έως την Παρασκευή 2 Noεμβρίου μέσα από:

- το ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα συμμετοχής που υπάρχει διαθέσιμη στο site της διοργάνωσης www.photoinspiration.gr

- την κατάθεση της φόρμας συμμετοχής στο Κέντρο Εγγραφών της διοργάνωσης ("Τεχνόπολις" Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Γκάζι), κεντρικό χώρο εκδηλώσεων του Athens Photo Festival 2012.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

www.photoinspiration.gr, Τ: 210 9211750, Email: contact@hcp.gr