Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Asking Strangers For Food! (Social Experiment)

Άγιος Στυλιανός ο Προστάτης των παιδιών: Ποια είναι η ιστορία του Αγίου που γιορτάζει σήμερα;

Άγιος Στυλιανός ο Προστάτης των παιδιών: Ποια είναι η ιστορία του Αγίου που γιορτάζει σήμερα;
Ο Αγιος Στυλιανός γεννήθηκε στην Παφλαγονία της Μικράς Ασίας, μεταξύ του 400 και 500 μ.Χ. Ήταν ευλογημένος από την κοιλιά της μητέρας του ακόμη. Όσο μεγάλωνε, τόσο με την Χάριν του Θεού γινόταν κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος.

Από την παιδική του ηλικία έδειξε τα σπάνια προτερήματα της αγιασμένης ζωής του. Αν και ήταν και αυτός παιδί και νέος και έφηβος, μολο­νότι είχε κι εκείνος σάρκα, εν τούτοις δεν άφη­σε τις επιθυμίες να μολύνουν το πνεύμα και την ψυχή του. Ήταν αγνός, αγνότατος. Δεν άφησε επίσης να τον κυριεύσει κανένα γήινο πάθος. Δεν επέτρεψε στα πλούτη και στην φιλοπλουτία να κυριαρχήσουν στην ψυχή του και να την υποτάξουν στην φθορά και στην απώλεια.
Με την δύναμη και την Χάρη του Θεού πολέ­μησε όλα τα δολώματα της φθαρτής και πρόσκαι­ρης ζωής. Φιλοσόφησε με την αληθινή σοφία του Θεού και είδε πόσο πρόσκαιρος και τιποτένιος είναι ο υλικός τούτος κόσμος. Αποφάσισε έπειτα να βαδίσει με την επιθυμία της ψυχής του. Η ψυχή του τον καλούσε σε αγώνες ηθικούς και ωραίους. Τον καλούσε στην άσκηση της αρε­τής. Του έδειχνε τον δύσκολο και δύσβατο δρόμο της αιωνίας ζωής, της παντοτινής ευτυχίας.
H αγνή και πιστή καρδιά του υπάκουσε στην φωνή της ψυχής του. Και η πρώτη ενέργεια του ή­ταν να πουλήσει την περιουσία του και να την μοιράσει στους φτωχούς της Εκκλησίας. Και όταν δεν του είχε απομείνει τίποτε πια από την πατρική κληρονομία , γεμάτος ανακούφιση και χαρά , είπε:

«Πέταξα μια βαρειά άγκυρα , που με κρατού­σε δεμένο κοντά στις επιθυμίες του φθαρτού σώ­ματος. Πέταξα από πάνω μου την φθορά και την απώλεια. Τώρα ανοίγεται μπροστά μου πιο ευδιά­κριτος ό δρόμος της αληθινής ζωής. Απαλλαγμέ­νος , λοιπόν, ο Αγιος από τα φθαρτά, αλλά και συγχρόνως με ευτυχισμένη την καρδιά του, διότι μοίρασε τα πλούτη του σε φτωχούς δυστυχισμένους και σε θεάρεστα άλλα έργα , σκέφτεται πως θα ζήσει τιμιότερα και αγιώτερα τη ζωή του.
Πόσο ανώτερον κάμνει τον άνθρωπο η διδα­σκαλία του Χριστού , από τη διδασκαλία των φιλο­σόφων! Αυτό το βλέπωμε, εάν συγκρίνωμε την πράξη αυτή του Αγ. Στυλιανού με εκείνο που έκανε ένας αρχαίος φιλόσοφος, Κράτης ονόματι. Και εκείνος κατάλαβε ότι ο πλούτος είναι τύραν­νος. Τον δουλεύει ο άνθρωπος σαν αφεντικό του. Εί­ναι σκλαβωμένος ο άνθρωπος στον πλούτο του και είναι δεμένος. Δεν είναι ελεύθερος. Γι´αυτό και αυτός πήρε τα χρήματα του , ανέβηκε σ´ έναν πα­ραθαλάσσιο βράχο και από εκεί τα πέταξε στη θάλασσα , φωνάζοντας συγχρόνως: «Κράτης Κράτη τα ελεύθεροι». Εγώ δηλ. ο Κράτης με το να πετά­ξω τα λεφτά μου στη θάλασσα ελευθερώνω τον Κράτητα , τον εαυτόν μου.
Κι' o Κράτης ελευθερώθηκε μεν από τα χρή­ματα του , αλλά δέθηκε περισσότερο από τον εγωι­σμό του. Πέταξε τα χρήματα του για να του πούνε ένα «μπράβο». Οι οπαδοί του Χριστού όμως τα απο­χωρίζονται , και συγχρόνως κτυπούν τα πάθη τους και κυρίως τον εγωϊσμόν. Αγωνίζονται να ελευθε­ρωθούν από το τυραννικόν πάθος του εγωισμού , διότι και η φιλοπλουτία είναι παιδί του εγωισμού. Για να απαλλαγούν όμως από τα πάθη και τον εγωϊσμόν αρχίζουν ισόβιο αγώνα, έχοντας συγχρό­νως και τη Θεία Χάρη βοηθόν.
Ο Κράτης ένας ήταν αν που το έκαμε αυτό οδη­γούμενος από τη φιλοσοφία, οι Χριστιανοί όμως που το πετυχαίνουν εφαρμόζοντας την διδασκαλία του Χριστού είναι εκατομμύρια. Πράγματι σε κά­θε γενιά πόσα εκατομμύρια εγκαταλείπουν τα εγ­κόσμια και ζουν θεληματικά φτωχοί. Ένα από τα τρία προσόντα του μοναχού είναι η ακτημοσύνη. Όλα τα πλήθη των μοναστών «αποθέτουν πάντα όγκον» όχι για ένα κούφιο μπράβο , αλλά για να αποκτήσουν την Βασιλείαν του Θεού. Δίνουν τα γήινα και παίρνουν τα επουράνια. Δίνουν τα ρέοντα και παίρνουν τα μόνιμα και παντοτεινά. Αποθέτουν το βάρος του πλούτου για να μπορούν ελεύθεροι να τρέχουν για να εισέλθουν στην Βασιλείαν του Θεού. Έχουν υπ´όψει τους το «ως δυσκόλως οι τα χρήματα έχοντες εισελεύσονται εις την Βασιλείαν του Θεού», που είπε ο Κύριος. Πόσο λοιπόν ανώτερη είναι η διδασκαλία του Χριστού από την φιλοσοφίαν των ανθρώπων.
Με μοναδική πλέον περιουσία τα ενδύματα του, αρχίζει ένα σκληρό και αγωνιστικό στάδιο σύμφωνα με την διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Αφού, λοιπόν, με τις ευεργεσίες του, ανέβασε ο μακάριος Στυλιανός τον γήινο θησαυρό του στους ουρανούς, και τον ασφάλισε, πήγε σε ένα μονα­στήρι και ντύθηκε το μοναχικό σχήμα. Από τη στιγμή εκείνη καμμιά γήινη σκέψη, καμμιά υλική παρένθεση δεν μπορεί να τον απομακρύνει από την πίστη του και την προσευχή του. Τίποτε άλλο δεν φροντίζει και τίποτε άλλο δεν επιδιώκει, παρά μονάχα ό,τι είναι αρεστό στο άγιο θέλημα του Θεού. Αγωνίζεται πως να αρέσει στον Κύριο, πως να τελειοποιήσει την ψυχή του, πως να κερδίσει τον Παράδεισο. Καμμιά δική του θέληση , που αντιστρατεύεται το θέλημα του Θεού , δεν βρίσκει θέση στην ζωή του. Η αυστηρή ασκητική του ζωή είναι απερίγρα­πτη. Η αγιότης του αρχίζει να αστράφτη. Η ταπει­νοφροσύνη του λαμποκοπάει. Η αγνότης του θαμ­πώνει. Η νηστεία του είναι αυστηρότατη. Η προσευ­χή του αληθινή επικοινωνία με τον Θεό.

Οι αγρυ­πνίες του είναι θαυμαστές. Τρεις στόχους έβαλε για σκοπό του να επιτύχει ως μοναχός: την ακτημοσύνη , την αγνότητα και την υπακοή. Τους τρεις αυτούς στόχους τους πέτυχε. Και στις τρεις αυτές αρετές πήρε, σαν να πούμε , άριστα ο Αγιος Στυλιανός. Την ακτημοσύνην του την είδαμε. Δεν κράτη­σε για τον εαυτό του από την περιουσία του τίπο­τε απολύτως. Ούτε φρόντισε ν' αποκτήσει ποτέ στη ζωή του κάτι τι και αυτός. Έζησε με φτώχεια και τελεία ακτημοσύνη.
Την αγνότητα του επίσης και την ηθικότητα του την κράτησε πολύ ψηλά. Κρατούσε την ψυχή του καθαρή «από παντός μολυσμού σάρκας και πνεύματος». Αγωνιζότανε στις επιθέσεις του ε­χθρού να μη τον αγγίξει η βρωμερή αμαρτία. Στο μυαλό του στριφογύριζαν πάντα τα λόγια τού Κυρίου μας που είπε: «Μακάριοι οι κα­θαροί τη καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Ευτυχισμένοι δηλαδή και καλότυχοι είναι όσοι έχουν καθαρή την καρδιά τους από τη βρώμα της ανηθικότητος διότι αυ­τοί θ' αξιωθούν να δούνε το Θεό στη Βασιλεία των Ουρανών. Η υπακοή του στο Γέροντα του και τους άλ­λους ήταν παραδειγματική. Αγωνίστηκε σκληρά νά κόψει «το δικό του θέλημα», που στηρίζεται στον εγωισμό. Είναι πολύ δύσκολο να κόψη κανείς το θέλημα του. Αυτό το ξέρουν όσοι αγωνίζονται τον πνευματικόν αγώνα. Ο Αγιος Στυλιανός πολέμησε στο Μοναστήρι εκείνο σκληρά εναντίον των τριών εχθρών , της σάρκας , του κόσμου και του διαβόλου. Για να καταβάλει τον καθένα από αυτούς χρειάσθηκε πόλεμος πολυχρόνιος, σκληρός και ανύστακτος. Στις τρεις αυτές λέξεις κρύβονται ηρωισμοί και παλαίσματα υπεράνθρωπα.
Έτσι ο Αγιος Στυλιανός αποδεικνύεται λαμπρό αστέρι της ασκητικής ζωής.
Γίνεται παράδειγμα σε νεότερους και παλαιότερους. Όλοι τον θαυμάζουν και τον προβάλλουν σαν παράδειγμα. Τον έχουν σαν πρότυπο μιμήσεως.

Άλλα η αυστηρότης εκείνη του ασκητικού βίου δεν του είναι αρκετή , θέλει να πλησιάσει περισσότε­ρο στην τελειότητα. Επιθυμεί, τώρα την πλήρη μόνωση τον αυστηρότατο ασκητισμό: τον αναχωριτισμό. Αποχαιρετάει τους αδελφούς μονα­χούς στο Μοναστήρι και αποσύρεται ο Αγιος μακρυά σε έρημο και ακατοίκητο μέρος. Εκεί στην έρημο κατασκηνώνει σ' ένα σπήλαιο.
Το νέο στάδιο της ασκητικής του ζωής είναι ουράνιας τελειότητος. Οι μέρες και οι νύχτες του κυλούν με λογισμούς, με σκέψεις και προσευχές για τον Τρισυπόστατο Θεό. Ψάλλει ολόψυχα το μεγαλείο του Θεού. Υμνεί την Αγία Τριάδα. Ζει ενωμένος με τον Θεό! Τίποτε δεν διασπά την θεϊκή του γαλήνη.

Όλα όσα βρίσκονται γύρω του και όσα προβάλλουν στον μακρυνό του ορίζοντα δεν είναι τίποτε άλλο, παρά αποδείξεις του Δημιουργού. Μελέτα τα δημιουργήματα του Θεού και δυναμώνει πιο πολύ η πίστη του. Νοιώθει καλά εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος «Τα γάρ αόρατα του Θεό ο τοις ποιήμασι νοούμενα καθο­ράται ή τε αΐδιος αυτού δύναμις και θειότης».
Ο σημερινός άνθρωπος , δεν έχει την ευκαιρία να βλέπει τα έργα το Θεό , που τον βοηθούν στο να πιστεύει στο Θεό. Ζεί χωμένος μέσα στις τερά­στιες πόλεις , μέσα στις πελώριες πολυκατοικίες ή στο θόρυβο των εργοστασίων. Απομακρύνθηκε έ­τσι από τη φύση , απομακρύνθηκε από τα δημιουρ­γήματα του. Βλέπει περιωρισμένα τα δικά του δη­μιουργήματα μόνον. Γι´αυτό απομακρύνεται από τον Θεό και λιγοστεύει η πίστη του συνεχώς.

Οι αστρονόμοι , οι οποίοι παρατηρούν συνεχώς τα ουράνια σώματα , τα πολυάριθμα άστρα , τα έρ­γα του Θεό , είναι ευσεβείς και θεοφοβούμενοι. Ο μεγάλος αστρονόμος Κέπλερ , όταν άκουε το όνο­μα του Θεού , σηκωνόταν όρθιος και έβγαζε το καπέλλο του.
Και ο ερημίτης Στυλιανός εκεί στην ησυχία της έρημου είχε τον καιρόν να παρατηρεί τα δημι­ουργήματα του Θεού και να φιλοσοφεί επάνω σ' αυτά. Έβλεπε τον Δημιουργόν σε όλα, διότι εσκέπτετο , ότι ήταν αδύνατον να γίνει μόνος του αυτός ο τρισμέγιστος κόσμος, τόσον ωραίος , σκόπιμος και αρμονικός. Έβλεπε τον Θεόν στα απειροπληθή άστρα του ουρανού , που στροβιλίζονται στο αχανές διάστημα με τόση ταχύτητα, αλλά και ακρίβειαν.

Έβλεπε τον Θεό στον γίγαντα της ημέρας τον ήλιο ο οποίος με το να κρατεί κανονική απόστασιν από την Γή, δίδει με την θερμότητα του ζωή στους ανθρώπους, τα ζώα και σ' όλην την γύ­ρω φύση. Έβλεπε τον Θεό στο νεράκι που κελλάριζε στις βρυσούλες του βουνού και τον δρόσιζε. Σκεφτόταν ότι το νερό αυτό ήταν κάτω στις θάλασσες και τους ωκεανούς και όμως η πανσοφία και παντοδυ­ναμία του Θεού το ανεβάζει στο βουνό. Το εξατμί­ζει , το κάνει αραιότατο και ανάλαφρο σύννεφο. Το μεταφέρει με τον αέρα στα βουνά, το κάνει ψηλή βροχούλα, το ραντίζει σε όλο το πρόσωπο της γης και την ποτίζει. Το εναποθηκεύει στα σπλάχνα των ορέων σε τεράστιες αποθήκες και το δίδει λίγο - λί­γο στις βρυσούλες , που τρέχουν συνεχώς! Έβλεπε τον Θεό στα αναρίθμητα ζώα τα μι­κρά και τα μεγάλα , που δημιούργησε ο Θεός «κατά γένος και κατά είδος». Κοίταζε την ποικιλίαν των δένδρων και των φυτών και σκεφτόταν, αν δεν τα έφτιαχνε αυτά ο Θεός , θα ήταν αδύνατον η ζωή των ανθρώπων και των ζώων. Διότι όλα αυ­τά τρέφονται από το φυτικόν βασίλειον.
Τα έβλεπε όλα αυτά και αναφωνούσε με τον Δαυίδ: «Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού ποίησιν δέ χειρών αυτού αναγγέλλει το στερέωμα». Ξεσπού­σε κατόπιν σε δοξολογία, λέγοντας: «Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε! Πάντα εν σοφία εποίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεως Σου»!
Δύο βιβλία διάβαζε συνεχώς στην έρημο: το βιβλίο της φύσεως και το βιβλίον της Αγίας Γραφής. Η καρδιά του , η διάνοια του , η ψυχή του , όλη η ύπαρξης του είναι ολόθερμα δοσμένη στον Θεό. Θείο και ιερό ρίγος διαπερνά την ασκητική σάρκα του , καθώς η ψυχή του εμβαθύνει στο κάλ­λος της θείας Δημιουργίας. Το άγιο πάθος της αγάπης του οσίου Στυλια­νού προς το πανάγιο Όνομα του Θεού τον συγκλο­νίζει. Όλη η δύναμη του είναι συγκεντρωμένη στη θεία αυτή αγάπη. Εγκαταλείπει έτσι ο Αγιος το σαρκικό εγώ του. Παύει να φροντίζη για την τροφή του. Γίνεται όλος ακμή πνεύματος και ψυχής. Μπορεί να πει και αυτός «ζω δε ουκέτι εγώ, η δε εν εμοί Χριστός». Τρεφόταν με χόρτα της ερήμου. Και όταν δεν υπήρχαν αυτά, ο Θεός δεν τον άφηνε. Ο Θεός, που θαυματουργεί δια τους Αγίους και μέσω των Αγίων, δεν άφηνε τον σεβάσμιο όσιο να εξαντληθεί από την πείνα. Τον κράτησε στην ζωή στέλνοντας του τροφές με τους αγγέλους, όπως έστελνε και στους άλλους Αγίους, στον Προφήτη Ηλία, τον Άγιο Μάρκο τον Αθηναίο τον φιλόσοφο και λοιπούς.
Πολλά χρόνια έζησε τη σκληρή ζωή του αναχωρητού. Πάλεψε στην έρημο επί δεκαετίας ολό­κληρες σκληρά με τον διάβολο και τον εαυτό του. Πάλεψε να ξεριζώσει τα πάθη του , να από­κτησει τις αρετές και να φθάσει στην αγιότητα που θέλει ο Θεός, ο Οποίος είπε: «γίνεσθε Άγιοι , ότι Εγώ Αγιος ειμί».
Ο Δημιουργός ήθελε να ζήσει ακόμη ο Αγιος Στυλιανός , για να λαμποκοπάει με την αρετή του και να παραδειγματίζει με την αυστηρότητα της ασκητικής του ζωής. Ήθελε η έμψυχος εκείνη στήλη της εγκράτει­ας , ο φωτεινός λύχνος της ερήμου , να λάμψει σ' όλα τα πέρατα της γης. Ήθελε ο Θεός να φανούν οι ποικίλες αρετές του. Ο λύχνος όμως πρέπει να βρίσκεται ψηλά , για να φέγγει σ' όλους και όχι να κρύβεται και να χά­νεται η λάμψη του. Έτσι και εκείνοι , που φεγγο­βολούν με τις αρετές τους , τους φανερώνει ο Θεός για να γίνονται φως στο δρόμο της ζωής των άλ­λων. Έτσι και ο Αγιος Στυλιανός , αφού με τους σκληρούς ασκητικούς αγώνας του στολίστηκε με τις αρετές και ήταν σαν λαμπάδα , με το γλυκό και ζεστό φως , αφού έφθασε σε ύψη δισθεώρητα αρε­τής, μπορούσε να χύσει στο λαό το ιλαρό φως της αγιότητός του , προς δόξαν Θεού και σωτηρίαν αν­θρώπων. Ο δίκαιος Θεός θα έδειχνε ακόμη στον κόσμο πως αντιδοξάζει εκείνους , που λατρεύουν το όνο­μα Του και Τον δοξάζουν.
Διαδόθηκε , λοιπόν, η φήμη του Αγίου Στυλια­νού παντού. Πλήθος κόσμου από διάφορα μέρη συνέρρεαν μ' ευλάβεια προς τον Άγιον για να θαυ­μάσουν την αγιότητα του και ν' αποκομίσουν ψυχι­κά και σωματικά αγαθά. Η αγία του μορφή , τα σοφά του λόγια , οι προτροπές του άλλαξαν την ζωή πολλών ανθρώπων. Πολλοί ήταν εκείνοι που γοητευμένοι από την ασκητικότητα του , εγκατέ­λειπαν τον κακό εαυτό τους και μετανοούσαν και αναγεννιόνταν ψυχικά. Συγκινητικές ήταν οι εκδηλώσεις των Χριστια­νών που τον επισκέπτονταν στην έρημο , εκεί στο ασκητήριο του. Ήξερε να γαληνεύει τις ταραγμένες ψυχές. Κοντά του έτρεχαν και άλλοι ασκητές για να ενι­σχυθούν με τα λόγια του και την λάμψη του στο σκληρό ασκητικό βίο. Εγνώριζεν ο Αγιος Στυλιανός , ότι για να κερδίσει κανείς την Βασιλεία των Ουρανών πρέπει να έχει την ψυχή του , σαν την ψυχή των μικρών παι­διών. Του έκαναν εντύπωση τα λόγια του Κυρίου: «Εάν μη στραφήτε και γένησθε ως τα παιδία ου μη εισέλθητε εις την Βασιλείαν των Ουρα­νών». «Των γαρ τοιούτων εστίν, η Βασιλεία του θεού», των μικρών παιδιών δηλαδή που είναι αθώα. Ήξερε, ότι τα παι­διά έχουν αγγελικές ψυχές. Το κτυπάει ο πατέρας του και πάλι πηγαίνει σ' αυτόν. Τον κτυπάει ο φί­λος του και δεν του κρατάει κακία , αλλά σε λίγο πάλιν παίζουν μαζί. Ενώ οι μεγάλοι το κρατούν σαν κα­μήλα μέσα τους. Γι´αυτό ήθελε να τα βοηθάει, να τα προστατεύει τα παιδιά. Και στην αγία του εκείνη επιθυμία ο Παντο­γνώστης Θεός του έδωσε την Χάρη Του, να μπορεί να κάνει θαύματα.
Ο Θεός βράβευσε το ιερό του αίσθημα και του έδωσε την θαυματουργική δύναμη να θεραπεύει τα ασθενεί παιδιά. Μητέρες από κον­τινά και μακρινά μέρη, με φορτωμένα στους ώμους ανάπηρα και άρρωστα παιδιά έτρεχαν , με πόνο καί πίστη, κοντά στον Άγιο για να ζητήσουν την θεραπείαν των παιδιών τους. Μέρες ολόκληρες βάδιζαν μέσα σ' έρημα μέρη για να βρουν την δοξασμένη από τον Θεό ασκη­τική σπηλιά του Αγίου Στυλιανού. Και όταν έφθασαν εκεί, με δάκρυα στα μάτια έπεφταν στα πόδια του Γέροντα ασκητή, δόξαζαν τον Θεό, που τον συνάντησαν και τον παρακαλού­σαν να γιατρέψει τα παιδιά τους. Ο Αγιος Στυλιανός γεμάτος καλωσύνη και συμπόνοια έπαιρνε τ' άρρωστα νήπια στα χέρια του και με μάτια δακρυσμένα παρακαλούσε το Θεό να τα γιατρέψει. Ο Δεσπότης των Ουρανών άκουγε την ολόψυ­χη προσευχή του και ο Αγιος θαυματουργούσε. Παιδιά άρρωστα εύρισκαν την υγειά τους.
Πα­θήσεις διαφόρων ειδών εξαφανίζονταν. Μπροστά στη δύναμη του Θεού καμιά αρρώστια δεν μπο­ρούσε ν' αντισταθεί. Μανάδες έκλαιγαν από χαρά έξω από το ασκητήριο του. Και άλλες καταφιλούσαν με σεβα­σμό και ευγνωμοσύνη το χέρι του Αγίου γέροντα , δοξάζοντας τον Θεόν. Δοξολογούσε κι' εκείνος ακατάπαυστα το Άγιο Όνομά Του και τον ευχαριστούσε για τα θαύ­ματα αυτά , που τον αξίωνε να κάνει. Έπειτα γεμάτος στοργή κοίταζε τα αθώα πλασματάκια που είχαν λυτρωθεί από την αρρώστια. Ένα γλυκό χαμόγελο , χαμόγελο αγγελικό άνθιζε στο πρόσωπο του σεβασμίου ασκητού. Τα θαύματα όμως αυτά γινόταν γνωστά σ' όλα τα μέρη και κόσμος πολύς έτρεχε στον Άγιο Στυλιανό για να τον παρακαλέσει να γιατρέψει από κάποια ασθένεια τα παιδιά του.
Έτσι δόξαζε ο Αγιος Θεός το όνομα του ο­σίου Στυλιανού που αφιέρωσε την ζωή του για την δό­ξα του Θεού. 'Αλλά δεν ήταν μόνο τα θαύματα της θεραπεί­ας των παιδιών που δόξαζαν το όνομα του ταπει­νού Αγίου Στυλιανού. Ο Αγιος απέκτησε φήμη ως θαυματουργού, διότι έκανε τους άτεκνους εύτεκνους, με την προσ­ευχή του. Με την προσευχή του Αγίου Στυλιανού πολλές στείρες τεκνοποιούσαν. Πολλοί πιστοί Χριστιανοί με την ευλογία του, αν και ήταν άτεκνοι πρωτύτερα , απέκτησαν ωραία και γεμάτα υγεία παιδιά.
Πολλοί μάλιστα καλοί Χριστιανοί και μετά την κοίμηση του, επικαλούμενοι το όνομα του Αγίου και ζωγραφίζοντες σαν τάμα την εικόνα του , α­πέκτησαν παιδιά, αν και είχαν χάσει την ελπίδα πια να τεκνοποιήσουν.
Εν' τω μεταξύ απ' όλα τα μοναστήρια πήγαι­ναν στον γέροντα ασκητή για να ευφρανθούν κον­τά του , το άρωμα της αγιότητας του. Μοναχοί και ασκητές ζητούσαν από τον Άγιο δάσκαλο συμβουλές , για το πως πρέπει να αντιμε­τωπίζουν τους πειρασμούς και πως να επιβάλλουν την γαλήνη στα κοινόβια τους. Όλοι τον έβλεπαν σαν πρότυπο αγίας ασκητι­κής ζωής. Η προσωπικότητα του ήταν γεμάτη τα­πεινοφροσύνη και άστραφτε από ουράνιο κάλλος.
Και εκείνος ακούραστος με αγγελική γαλήνη τους δίδασκε , τους καθοδηγούσε , τους γέμιζε την καρδιά , τους στερέωνε στην πίστη , τους διέλυε τις αμφιβολίες. Ειρήνευε με τις συμβουλές του από μακριά όσα μοναστήρια είχαν εσωτερικές διχόνοιες. Έτσι έζησε κι έτσι δόξασε το όνομα του Θεού και δοξάσθηκε από τον Ουράνιο Πατέρα ο Αγιος Στυλιανός. Όταν έφθασε σε βαθειά γεράματα , έστειλε ο Θεός τους Αγγέλους Του και πήραν την αγίαν του ψυχή , για να την αναπαύσουν από τους πολύ­χρονους κόπους , τις στερήσεις και την σκληρότητα της ασκητικής ζωής. Κοιμήθηκε , λοιπόν, ο Αγιος πλήρης ημερών και αρετών.
Που τον έθαψαν , δεν γνωρίζουμε , ούτε διεσώθηκαν άλλα στοιχεία από την κουρασμένη και αγιασμένη ζωή του. Εμεινε όμως το όνομα του. Τον σέβεται και τον τιμά όλη η Ορθόδοξη Χριστιανωσύνη. Τον επικαλούνται στις ανάγκες τους και προπάντος για τα άρρωστα παιδιά τους. Κτίζουν στο όνομα του μεγαλοπρεπείς Ναούς. Στην Αθήνα υπάρχουν τουλάχιστον δύο Ναοί του Αγίου Στυλιανού στον Γκύζη και στον Καρρέα. Τα θαύματα του Αγίου συνεχίζονται και μετά την κοίμηση του. Και σήμερα ο Αγιος Στυλιανός εξακολουθεί να είναι προστάτης των παιδιών. Λένε μάλιστα, ότι από την λέξη «στυλώνει» που σημαίνει «στηρίζει τη υγεία των παιδιών».
Ο Αγιος εικονογραφείται με ένα νήπιο σπαργανωμένο στην αγκαλιά του που συμβολίζει , ότι είναι ο προστάτης των νηπίων. Η μνήμη του Αγίου Στυλιανού εορτάζεται στις 26. Νοεμβρίου.

Επίλογος
Οπως είδαμε ο Αγιος Στυλιανός είναι προ­στάτης των μικρών παιδιών. Και είναι αλήθεια, ότι οι γονείς τρέχουν στον Αγιο να τα θεραπεύσει από τις διάφορες ασθένειες του σώματος. Δεν τρέ­χουν όμως στον Άγιο να τα προστατέψει και από τις ασθένειες της ψυχής. Τα παιδιά πάσχουν από ελαττώματα και πά­θη. Είναι κακοκέφαλα και ατίθασα, νευρικά και ανάποδα. Τα επηρεάζει ο Σατανάς και τα παρακι­νεί στο κακό και την αμαρτία. Τα κάνει αγνώρι­στα στο σπίτι. Κινδυνεύουν επίσης τα παιδιά από τους κακούς και φαύλους ανθρώπους , καθώς και από τις κακές παρέες. Παρασύρονται και παίρ­νουν τον κακό δρόμο.
Αι λοιπόν, σ' αυτές τις περιπτώσεις πρέπει οι γονείς να καταφεύγουν στον Άγιο Στυλιανό. Είναι πρόθυμος να τα βοηθεί , να τα προστατεύει και να τα θεραπεύει όχι μόνον σωματικά, άλλα και ψυ­χικά , αρκεί φυσικά να κάνει και εκείνος που τον παρακαλεί το καθήκον του. Αλλά και εκτός της ειδικής αυτής περιπτώσε­ως , η ζωή του μας καλεί και εμάς να εργασθούμε τα έργα της ευσέβειας, της σωφροσύνης, της δικαι­οσύνης , της ελεημοσύνης. Μας καλεί στην θερμή πίστη , αν θέλουμε να δούμε Θεού πρόσωπο κατά την ημέρα της Κρίσεως. Μας καλεί να ζήσωμε με έργα το θέλημα του Θεού για να παραλάβουν και τη δική μας την ψυχή οι άγγελοι και να την οδηγή­σουν στην αιώνια ευτυχία και μακαριότητα των Ουρανών !!! ΑΜΗΝ !!!
egolpion.com

Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

How to Excel TUTORIAL ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κοινωφελής εργασία: 48.903 προσλήψεις σε ΟΤΑ, υπουργεία – Πότε ανοίγει η εφαρμογή για τις αιτήσεις – Πώς κατανέμονται οι θέσεις (πίνακες)

Εντός του Νοεμβρίου και το αργότερο στις αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων από ανέργους που θα προσληφθούν σε υπουργεία, δήμους και περιφέρειες μέσα από το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας. Σύμφωνα με την κατανομή των θέσεων που ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας, θα προσληφθούν 49.803 άνεργοι. 
Διαβάστε αναλυτικά τους πίνακες που δημοσίευσε η aftodioikisi.gr
Από τις 49.803 προσλήψεις, οι 14.000 θα γίνουν στα υπουργεία, 31.953 στους δήμους, 3.500 στις περιφέρειες και 350 στις αποκεντρωμένες διοικήσεις του κράτους που λειτουργούν στις περιφέρειες της χώρας. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές οι θέσεις για την Περιφέρεια Αττικής.
Οι άνεργοι θα απασχοληθούν για 5 μήνες και σε ειδικές περιπτώσεις (εκπαίδευση) για 6 μήνες και 15 ημέρες.
Ωφελούμενοι του προγράμματος, μπορούν να είναι:
– Άνεργοι (εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ), μέλη οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
– Άεργοι (εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ), μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
– Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
– Άνεργοι χαμηλών τυπικών προσόντων (ΥΕ/ΔΕ) και πτυχιούχοι ΑΕΙ- ΤΕΙ εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
Οι προσλήψεις θα γίνουν με μοριοδότηση στην οποία θα συνεκτιμηθούν:
-Ο χρόνος της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, το ατομικό και το οικογενειακό εισόδημα, ο αριθμός των ανηλίκων τέκνων ή των ατόμων με ειδικές ανάγκες και η ηλικία ως εξής:
-Μοριοδότηση για ηλικίες από 18 έως 64 ετών, με ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατηγορία ανέργων 30- 44 ετών, η οποία υπερέχει αριθμητικά στο σύνολο των ανέργων (με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ του β’ τριμήνου 2014 ξεπερνούσαν τους 545.000), πλήττεται περισσότερο από την ανεργία και βαρύνεται με μεγαλύτερες οικογενειακές υποχρεώσεις.
Ο μισθός τους θα είναι 490 ευρώ καθαρά αν είναι άνω των 25 ετών και 427 ευρώ αν είναι κάτω των 25 ετών. Οι εισφορές τους καλύπτονται από το πρόγραμμα, ενώ για πρώτη φορά θα καλύπτονται και οι εισφορές για βαρέα και ανθυγιεινά.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας του ΟΑΕΔ.

19 διεθνής ημέρα κατά της κακοποίησης των παιδιών και 20 Νοεμβρίου Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού.
Το Κακοποιημένο Παιδί και τα Δικαιώματά του
Στη σύγχρονη και πολιτισμένη κοινωνία μας, όπου όλα είναι θεσπισμένα, πολύς λόγος γίνεται συνεχώς για τα δικαιώματα του παιδιού∙ τηλεοπτικά σποτάκια και σχολικά προγράμματα μας βομβαρδίζουν για να μας ευαισθητοποιήσουν κατά της βίας και της κακοποίησης της οποίας κατά κύριο λόγο θύματα είναι τα παιδιά, αφού αυτά αποτελούν το πιο ευάλωτο κομμάτι όχι μόνο της οικογένειας, αλλά και της κοινωνίας ολόκληρης.

Αλήθεια ποιος από μας δεν έγινε μάρτυρας της εκμετάλλευσης των παιδιών στα φανάρια ή στις γωνιές των δρόμων που ζητιανεύουν για ελάχιστα χρήματα ή ακόμα χειρότερα ποιος από εμάς δεν συνάντησε έναν ενήλικα ‘‘γονέα’’ να κρατά στο κρύο ή στο λιοπύρι το ανήλικο ‘‘παιδί του’’, πολλές φορές ευρισκόμενο και σε βρεφική ηλικία, προκειμένου να προκαλέσει την φιλάνθρωπα και χριστιανικά αισθήματά μας; 

Αλήθεια μήπως δεν είμαστε εμείς οι ίδιοι που, ικανοποιημένοι από την υποκριτική προσφορά των λίγων λεπτών του ευρώ σε κάποιο παιδάκι, κωφεύουμε στην κραυγή του για βοήθεια;
Ποιος άλλος από αυτήν την ευαισθητοποιημένη κοινωνία κάνει πώς αγνοεί την βία και οχυρώνεται στο καβούκι του όταν δίπλα του κακοποιείται ένα παιδί; 

Παιδική εργασία και μάλιστα μη αμειβόμενη, παιδική πορνογραφία και παιδοφιλία- συμπεριλαμβανομένων και των γάμων ανήλικων κοριτσιών σε χώρες με κουλτούρα πολύ διαφορετική από την ευρωπαϊκή, παιδική εκμετάλλευση, αναλφαβητισμός, ακρωτηριασμοί, παιδιά θύματα βίας και ξυλοδαρμού τιμωρούνται από τους νόμους καταδικάζονται από τους θεσμούς και τις διεθνείς συμβάσεις και επιτρέπονται δυστυχώς από την υποκρισία του κοινωνικού συνόλου και την αδυναμία των κοινωνικών υπηρεσιών να παρέμβουν δυναμικά και αποφασιστικά.

Επιπλέον η οικονομική κρίση, επέτεινε την όλη κατάσταση.
Ολοένα και περισσότερα παιδιά, κυρίως οικονομικών μεταναστών που έχουν περάσει λαθραία τα σύνορα και για τους οποίους δεν υπάρχουν στοιχεία απογραφής, αλλά και γηγενών κοινωνικών ομάδων, απέχουν από τα μαθήματά τους προκειμένου να επαιτήσουν ή να εργαστούν χωρίς κοινωνική ασφάλιση και κάτω από άθλιες οικονομικές, κοινωνικές και υγειονομικές συνθήκες. Κοντολογίς, έχουμε μερίδιο ευθύνης.
Ο μήνας Νοέμβριος αφιερώνει δύο συνεχείς ημέρες στο παιδί, την 19η Νοεμβρίου ως διεθνή ημέρα κατά της κακοποίησης των παιδιών και την 20ηΝοεμβρίου ως παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού. Δεν χρειάζεται και πολύ σκέψη για να καταλάβει κανείς ότι αυτά τα δύο θέματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. 
Όσοι αξιώθηκαν, με οποιονδήποτε τρόπο, να γίνουν γονείς, αλλά και όσοι διαθέτουν λίγο περισσότερη ευαισθησία και έχουν ξεφύγει από τα στενά όρια του ατομικισμού ξέρουν πολύ καλά ότι όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, χρώματος, θρησκείας, δεξιοτήτων, είναι παιδιά μας και έχουν ανάγκη εκτός από την προστασία μας, πράγμα αυτονόητο νομίζω, από την αγάπη και τον σεβασμό μας αφού δεν παύουν παρά την μικρή τους ηλικία να είναι ανθρώπινα πλάσματα που διαθέτουν αξιοπρέπεια και συναισθήματα, ίσως και περισσότερα από τα δικά μας, αφού η σκληρότητα της καθημερινότητας δεν έχει καταφέρει να διαπεράσει και να διαποτίσει πλήρως την παιδική τους αθωότητα και ευαισθησία.

Η ανθρώπινη ζωή που διαμορφώνεται από την πρώτη ώρα, όταν ακόμη μεγαλώνει μέσα στο σώμα της μητέρας, όταν δεν είναι καν αντιληπτή ούτε από την επιστήμη ούτε από το μητρικό ένστικτο είναι ίσως το μεγαλύτερο μυστήριο και μεγαλύτερη ευλογία που έχει δοθεί στον άνθρωπο, είναι η συνέχεια της ζωής μας στο διηνεκές με την μεταφορά των κυττάρων μας σε μία νέα δημιουργία κι ωστόσο τόσο δική μας που η εκμετάλλευση της από τον οποιοδήποτε μοιάζει με ιεροσυλία απέναντι στην οποία τόσο η κοινωνία όσο και ο καθένας προσωπικά πρέπει να δημιουργήσει ένα αρραγές και ανυπόκριτο μέτωπο για να μη σβήσει ποτέ το χαμόγελο από τα παιδικά χείλη τους, για να συνεχίσει να έχει μέλλον η κοινωνία και η ανθρωπότητα.

 Χρήστος Α. Κατσαρός (Chris Sintiki) 
Αρθρογράφος - Διεθνής αναλυτής
 
gnomikilkis

Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014

"Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν λεφτά και άνθρωποι που είναι πλούσιοι!" Coco Chanel

Τα 10 κουκλίστικα χωριά στον κόσμο που πρέπει να επισκεφθείτε!

Τα 10 κουκλιστικα χωρια στον κοσμο που πρεπει να επισκεφθειτε!
Κι αν ακόµα στέκεστε δίβουλοι, οι παρακάτω φωτογραφίες δεν σας αφήνουν άλλο περιθώριο παρά να τους εντάξετε στην ταξιδιωτική σας ατζέντα!
ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛΠΙΔΑ ΠΙΤΑΚΗ (epitaki@dousiscom.gr)ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΡΧΕΙΟ
1. Giethoorn, Ολλανδία
Βρίσκεται στην ολλανδική επαρχία του Overijssel, στο κεντροανατολικό τµήµα της χώρας, και είναι γνωστό και ως «Βενετία της Ολλανδίας». Σίγουρα θα αναρωτιέστε για ποιον λόγο το αποκαλούν έτσι. Μάθετε λοιπόν ότι το συγκεκριµένο χωριό δεν έχει καθόλου δρόµους (εκτός από ένα µονοπάτι για ποδήλατα)! Ναι, σωστά διαβάσατε! Οι µετακινήσεις σας εδώ θα είναι πλωτές, µε βάρκες, σε κανάλια που αγγίζουν ακόµα και τα 7,5 χλµ., ενώ το βάθος τους µόλις το 1 µ.! Απολαύστε την ηρεµία και τη γαλήνη που επικρατεί σε αυτό το µέρος ελλείψει αυτοκινήτων και κάθε είδους µεταφορικών µέσων, µε εξαίρεση φυσικά τις βάρκες που θα σας µεταφέρουν από κανάλι σε κανάλι. Θαυµάστε το εντυπωσιακό σκηνικό, µε τα παραδοσιακά σπίτια χτισµένα πάνω σε νησάκια που επικοινωνούν µεταξύ τους µόνο µε ξύλινες γέφυρες , και αδράξτε την ευκαιρία για να νιώσετε εντελώς αποκοµµένοι για λίγο από την καθηµερινότητά σας.
2. Riomaggiore, Ιταλία
Το πιο χρωµατιστό χωριό της Ευρώπης εντοπίζεται στη βόρεια Ιταλία, σε µια µικρή κοιλάδα στην περιοχή τηςΛιγουρίας, και ονοµάζεται Riomaggiore! Μαζί µε τέσσερις ακόµα οικισµούς συνθέτει την επαρχία της Cinque Terre. Το γραφικό ψαροχώρι, που δεσπόζει στη Riviera de Levante, στον κόλπο της Γένοβας στη Μεσόγειο, µοιάζει να ξεπήδησε από ζωγραφικό καµβά µε τα εντυπωσιακά πυργόσπιτα, τα παραδοσιακά κτήρια, τη µικρή παραλία και τον γραφικό προβλήτα. Σε αντίθεση µε το µπλε της θάλασσας -είναι χτισµένο σε γκρεµό και αγναντεύει από ψηλά το απέραντο γαλάζιο-, στο εσωτερικό του κυριαρχεί το... ουράνιο τόξο!
Μια βόλτα στα σοκάκια του είναι αρκετή για να αποκτήσουµε θετική ενέργεια! Δεν παραλείπουµε να κάνουµε µια στάση στον κεντρικό δρόµο Via Colombo, για να τσιµπήσουµε κάτι στα εστιατόρια που υπάρχουν εδώ ή για να απολαύσουµε απλώς έναν αυθεντικό ιταλικό espresso. Το εν λόγω χωριό δηµιουργήθηκε τον 13ο αι. και είναι γνωστό για την παραγωγή κρασιού από αµπελώνες της περιοχής καθώς και για την ιστορικότητά του!
3. La Pan Tan, Βιετνάµ
Πόση οµορφιά µπορεί να έχει χαρίσει απλόχερα η φύση σε κάποια µέρη; Η απάντηση έρχεται µέσα από το χωριό La Pan Tan, της κοινότητας Mu Cang Chai, στην επαρχία Yen Bai, στο βορειότερο τµήµα του βορειοκεντρικού Βιετνάµ. Οι ενοποιηµένοι ορυζώνες, που µοιάζουν σαν σκάλες που θα µας οδηγήσουν στον ουρανό, προσελκύουν µεγάλο αριθµό τουριστών και συγκαταλέγονται στους πιο δηµοφιλείς προορισµούς της χώρας. Άλλωστε η εντυπωσιακή οµορφιά των πεδίων, που είναι ορατή σχεδόν από όλα τα σηµεία στην περιοχή, δεν είναι και από τα θεάµατα που συναντάµε συχνά. Σηµειώστε ότι µέχρι το 1996 στις συγκεκριµένες εκτάσεις γης οι κάτοικοι καλλιεργούσαν οπιούχες παπαρούνες, ενώ από το 2007 τα χωριά της κοινότητας έχουν αναγνωριστεί ως «κληρονοµιά» από το Υπουργείο Πολιτισµού, Αθλητισµού και Τουρισµού της χώρας.
4. Reine, Νορβηγία
Το µαγευτικό χωριό Reine βρίσκεται στο νησί Moskenesoya στο αρχιπέλαγος Lofoten, στη βόρεια Νορβηγία. Με σκορπισµένα στην ακτή και στις γύρω κορυφές τα δίχρωµα (σε κόκκινο-λευκό) σπιτάκια των ψαράδων και µε ένα φυσικό τοπίο άκρως επιβλητικό, καθόλου άδικα δεν χαρακτηρίζεται ως ένα από τα οµορφότερα µέρη στον κόσµο. Από τα πιο δηµοφιλή του αρχιπελάγους, θα σας µυήσει σε µια ταξιδιωτική εµπειρία µακριά από την πεπατηµένη. Εκτός του ότι το µεγαλείο της φύσης µε τους επιβλητικούς ορεινούς όγκους ολόγυρά σας θα σας προκαλέσει δέος, εντύπωση θα σας δηµιουργήσει και το γεγονός ότι εδώ µπορείτε να επιδοθείτε σε... σαφάρι φάλαινας, να επεξεργαστείτε την εποχή των Βίκινγκς, να ψαρέψετε (η περιοχή φηµίζεται για την αλιεία της) κ.ά. Μην ξεχνάτε, επίσης, ότι βρίσκεστε σε ένα από τα καταλληλότερα µέρη στον κόσµο για να παρατηρήσετε το εντυπωσιακό Βόρειο Σέλας, από τα πιο µαγευτικά φυσικά φαινόµενα, όπου ο ουρανός σε ορισµένα σηµεία του πλανήτη παίρνει εκπληκτικούς χρωµατισµούς.
5. Bourtange, Ολλανδία
Πραγµατικό αστέρι. Αυτός ο χαρακτηρισµός θα µπορούσε να αποδοθεί στην Bourtange, στην περιοχή Westerwolde της ολλανδικής επαρχίας του Groningen, στο βόρειο τµήµα της χώρας. Μήπως αναρωτιέστε για ποιον λόγο; Αν παρατηρήσετε τις φωτογραφίες του... αφ' υψηλού, θα επιβεβαιώσετε και µόνοι σας την απάντηση! Από τα σηµαντικότερα αξιοθέατά του, το φρούριο (στον αστεροειδή σχηµατισµό του οφείλεται άλλωστε και η διαµόρφωση του χωριού) που εντοπίζεται στο κέντρο του και χτίστηκε το 1593 προκειµένου να ελέγχεται το µοναδικό πέρασµα στην πόλη Groningen από τη Γερµανία. Από το 1967 έως και το 1992 υπέστη ανακατασκευή, έτσι ώστε σήµερα να µπορεί να λειτουργεί ως µουσείο. Μια επίσκεψη εδώ είναι αρκετή για να σας µεταφέρει πίσω στο χρόνο, αρκετούς αιώνες πριν. Ο σηµερινός αριθµός των κατοίκων του υπολογίζεται περίπου στους 500.
6. Hallstatt, Αυστρία
Ένα από τα ωραιότερα χωριά της Ευρώπης, το Hallstatt της Αυστρίας, µας κάνει να ζήσουµε το δικό µας παραµύθι. Με το γραφικό, κουκλίστικο σκηνικό του και την προσεγµένη µπαρόκ αρχιτεκτονική, µοιάζει να ξεπήδησε από σελίδες κάποιου ονειρικού παραµυθιού που µόνο όµορφες αναµνήσεις θα µπορούσε να µας προσφέρει. Το παλιότερο χωριό της Αυστρίας, που χρονολογείται από τον 8ο αι. π.Χ., πλαισιώνεται από την οροσειρά Dachstein και τη λίµνη Hallstatter See και εντοπίζεται στο κεντρικό τµήµα της χώρας, 53 χλµ. από το Σάλτσµπουργκ. Μην παραλείψετε µια βόλτα µε φεριµπότ στη λίµνη για να απολαύσετε το µεγαλείο του αλπικού τοπίου!
7. Manarola, Ιταλία
Χτισµένο σε έναν ψηλό και επιβλητικό βράχο 70 µ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, το µικρό χωριουδάκι Manarola (ανακηρυγµένο το 1997 ως «Μνηµείο Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» της UNESCO αλλά και «Εθνικό Πάρκο» το 1999) είναι ένα από τα πιο γοητευτικά και ροµαντικά από τα συνολικά πέντε που απαρτίζουν το Cinque Terre, στη Λιγουρία. Ένα µικρό λιµανάκι µε κεκλιµένη ράµπα για τις παραδοσιακές βαρκούλες, γραφικά πολύχρωµα σπίτια µε θέα τη θάλασσα και µια µικρή πλατεία µε εστιατόρια που σερβίρουν κυρίως θαλασσινά συνθέτουν την εικόνα αυτού του χρωµατιστού spot στο βόρειο τµήµα τηςΙταλίας. Το χωριό είναι γεµάτο ανηφόρες και κατηφόρες και στενοσόκακα που οδηγούν στη θάλασσα. Για εσάς που θέλετε να προσεγγίσετε την κορυφή του µε τα πόδια, βάλτε ως σηµείο αναφοράς σας την εκκλησία του San Lorenzo που βρίσκεται εκεί, για να χαθείτε ανηφορίζοντας στα καλντερίµια.
8. Masouleh, Ιράν
Βρίσκεται στη 1.090ή θέση των καταγεγραµµένων ως ιστορικών πόλεων στην πολιτιστική κληρονοµιά παγκοσµίως και εντοπίζεται 60 χλµ. ΝΔ του Rasht (241 βόρεια της Τεχεράνης) στην οροσειρά Alborz, κοντά στη νότια ακτή της Κασπίας Θάλασσας. Χτισµένα αµφιθεατρικά, τα σπίτια του Masouleh έχουν µια ιδιαιτερότητα: τα χαµηλότερα σε σχέση µε τα ψηλότερα διαθέτουν µια υψοµετρική διαφορά της τάξης των 100 µέτρων! Σκαλισµένα µέσα στο βουνό, ακολουθούν την ίδια αρχιτεκτονική και ενώνονται µεταξύ τους, µοιάζοντας σαν κολληµένα χαρτόκουτα! Το χωριό συγκεντρώνει ετησίως µεγάλο αριθµό τουριστών που έρχεται εδώ για να παρατηρήσει από κοντά την ιδιαιτερότητά του! Από τα χαρακτηριστικά του, επίσης, το γεγονός ότι είναι «πνιγµένο» τον περισσότερο καιρό στην οµίχλη!
9. Popeye Village, Μάλτα
Επίσης γνωστό και ως Sweethaven Village, είναι ένα λιλιπούτειο γραφικό χωριουδάκι που αποτελείται από µια συστάδα µικρών, ξύλινων, χρωµατιστών σπιτιών στον κόλπο Anchor Bay, στη Μάλτα. Η δηµιουργία του µας γυρίζει στο 1980, όταν οι Paramount Pictures και Walt Disney Productions δηµιούργησαν αυτό το σκηνικό για την ταινία Ποπάι µε πρωταγωνιστή τον Robin Williams. Σήµερα δεν είναι κατοικήσιµο, αλλά είναι ανοιχτό για τους ταξιδιώτες ως ένα υπαίθριο µουσείο και συγκρότηµα ψυχαγωγίας για όλους εκείνους που ταξιδεύουν µε την οικογένειά τους. Απολαύστε παραστάσεις µε τους αγαπηµένους πρωταγωνιστές του Ποπάι, παιχνίδια σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους, βόλτες σε µουσεία κ.ά.
10. Hamnoy, Νορβηγία
Απ' ό,τι φαίνεται όσο βορειότερα κατευθυνόµαστε στη Νορβηγία, τόσο πιο εντυπωσιακό γίνεται το σκηνικό της. Ο λόγος αυτή τη φορά για το χωριό Hamnoy, το µικρό, γραφικό ψαροχώρι στο αρχιπέλαγος Lofoten, στην κοµητεία Nordland. Στην ανατολική πλευρά της Moskenesoya, σε απόσταση 1,5 χλµ. περίπου βόρεια της Reine και κατά µήκος των φιόρδ Vestfjorden τα λιγοστά πολύχρωµα σπίτια των κατοίκων του (σε κόκκινο, λευκό ακόµα και πορτοκαλί χρώµα) συνυπάρχουν αρµονικά µε το επιβλητικό τοπίο της φύσης ολόγυρά τους. Αυτός είναι, άλλωστε, και ο λόγος που ερχόµαστε εδώ. Για να απολαύσουµε τη φανταστική θέα στις επιβλητικές, τραχιές βουνοκορφές αλλά και την ηρεµία και τη γαλήνη που µας προσφέρει το τοπίο. Σηµειώστε ότι µέχρι πριν λίγα χρόνια η σύνδεση του Hamnoy µε το Reine γινόταν µε πλοία, ενώ πλέον πραγµατοποιείται µέσω γεφυρών της ευρωπαϊκής διαδροµής E10, µε καταληκτικό προορισµό τη Σουηδία.
Πηγή:ICONS TRAVELLERS