Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2012

Αποτελέσματα ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ 65.903 /1/2012


Αποτελέσματα ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ 65.903 /1/2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – KENTΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Το Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας «κράτα ΜΕ» ανακοινώνει ότι σήμερα Tετάρτη 5/09/2012 αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης της υπ' αριθμ. ΚΟΧ 65.903/01/2012  ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής  - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».  Συγκεκριμένα, αναρτήθηκαν:Καθώς αρκετοί από τους επιλεγέντες ενδέχεται να συμμετέχουν ήδη στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας και άλλων ΜΚΟ οι πίνακες των προσληπτέων θα αναθεωρηθούν μετά την παρέλευση του 10ημέρου.

Τα αποτελέσματα βρίσκονται αναρτημένα :

·        Στα γραφεία του συλλόγου “ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ «ΚΡΑΤΑ ΜΕ» οδός Δ. Παπασιδέρη 13 – Μαρκόπουλο Μεσογαίας

  • Στην ιστοσελίδα του «κράτα ΜΕ» www.kratame.gr
·        Στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου  Δυναμικού» www.epanad.gov.gr
Οι  προσληπτέοι, οφείλουν εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δηλαδή έως τις 15/09/2012, να καταθέσουν είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία του συλλόγου  είτε να τα αποστείλουν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση:  Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας «κράτα ΜΕ»,  οδός Δ. Παπασιδέρη 13, Τ.Κ. 19 003 - Μαρκόπουλο Μεσογαίας (09:30 – 13:00), τα παρακάτω έντυπα:
o       Το ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ, με το οποίο  αποδέχονται εγγράφως τη θέση εργασίας.
o       Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ,σύμφωνα  με το οποίο δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν εργάζονται, ότι δεν συμμετέχουν σε κανένα άλλο πρόγραμμα και η κάρτα ανεργίας τους είναι σε ισχύ
o       Μία φωτοτυπία οποιουδήποτε εγγράφου (βιβλιάριο ασθενείας, βεβαίωση ΙΚΑ κλπ) όπου αναγράφεται  ο Α.Μ.Κ.Α. (Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ)   Όσοι δεν έχουν ήδη Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ θα τον παραλάβουν μόλις γίνει η πρόσληψη τους.

Στον δε πίνακα των απορριπτέων βρίσκονται:
α) όσοι απορρίφθηκαν από το διαγωνισμό λόγω π.χ μη προσκόμισης έγκυρης κάρτας ανεργίας ή βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ και
β) όσοι απορρίφθηκαν για θέσεις εργασίας για τις οποίες δεν πληρούσαν τα κριτήρια σύμφωνα με την πρόσκληση. Για όσες θέσεις εργασίας διέθεταν τα απαραίτητα προσόντα συμμετείχαν κανονικά στον διαγωνισμό.
Η αποκλειστική προθεσμία υποβολής ενστάσεων (υπόδειγμα) κατά των πινάκων κατάταξης είναι τρεις εργάσιμες ημέρες και ξεκινά από Πέμπτη 6/09/2012 έως και την  Δευτέρα  10/09/2012

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ενστάσεις κατατίθενται ή αποστέλλονται με συστημένη αποστολή απευθείας   απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6,  Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και  όχι  στα γραφεία  του  συλλόγου «Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας «κράτα ΜΕ»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα  τηλέφωνα  210-231.20.38 και 22990-400.14.