ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚO ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ «ΚΡΑΤΑ ΜΕ»


ΑΡΘΡΟ 1

Τίτλος - Έδρα

Ιδρύεται σύλλογος\μη κερδοσκοπική οργάνωση με την επωνυμία: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ "ΚΡΑΤΑ ΜΕ" που για λόγους συντομίας στο καταστατικό θα ονομάζεται «ΚΡΑΤΑ ΜΕ». Ο σύλλογος θα έχει έδρα στο Μαρκόπουλο.

Ο σύλλογος μπορεί να αλλάξει διεύθυνση στα όρια της έδρας του χωρίς τροποποίηση του καταστατικού. Μπορούν επίσης να ανοιχτούν παραρτήματα με πανελλαδική, πανευρωπαϊκή και παγκόσμια διάρθρωση.


ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός του Συλλόγου

Σκοπός του συλλόγου είναι η προώθηση της πίστης σε παιδιά εφήβους και νέους ότι έχουν το δικαίωμα να ζήσουν ευτυχισμένα σε ένα καλύτερο κόσμο. Συνεπώς πρέπει να απαιτούν να ζήσουν σε μια κοινωνία καλών και ευτυχισμένων ανθρώπων, που σαν κάτοικοι του σπιτιού που ονομάζεται «πλανήτης γη» που θα χαίρονται κάθε στιγμή το δώρο της ζωής, μέσα σε ένα υγιές, φυσικό και ειρηνικό περιβάλλον ανεξάρτητα της φυλής που ανήκουν, της θρησκείας που πιστεύουν, του τόπου που διαμένουν, της γλώσσας που μιλούν, ή της οικονομικής κατάστασης που έχουν.

Στους σκοπούς του «ΚΡΑΤΑ ΜΕ» θα είναι και η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών και δικαιωμάτων κάθε ατόμου, που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, αλλά και από το Σύνταγμα και τους νόμους τής χώρας που διαμένει. Ακόμα η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και της προσωπικότητας των παιδιών, εφήβων και νέων, ειδικά σε θέματα Παιδείας, Υγείας και προστασίας τού περιβάλλοντος.

Το «ΚΡΑΤΑ ΜΕ» θα επιδιώκει να αναδεικνύεται η πολιτιστική ταυτότητα, η ιστορία, η λαογραφία και τα έθιμα κάθε τόπου ξεχωριστά, και συγχρόνως θα προασπίζεται την πολιτιστική κληρονομιά του Ελληνισμού παγκοσμίως, σε όλες τις μορφές και τις εκφράσεις του. Αναλυτικά, το «ΚΡΑΤΑ ΜΕ», είναι το δίκτυο που θα προσπαθήσει να προάγει την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και αλληλεγγύης με διεθνείς ενώσεις και οργανώσεις που εκπροσωπούν μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και κρατικούς φορείς, θα συσπειρώσει πρόσωπα που εργάζονται εθελοντικά, με πρωτοβουλίες από κρατικές και μη οργανώσεις, με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, δημόσιους οργανισμούς και εμπορικές εταιρείες διαφόρων κρατών σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκή και παγκόσμια εμβέλεια, για θέματα που άπτονται στους σκοπούς του.

Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών το «ΚΡΑΤΑ ΜΕ» θα επιδιώξει

1. Την δημιουργία και ανάπτυξη ενός ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ, που θα λειτουργήσει σαν Διαμεσολαβητής μεταξύ προσφοράς και ζήτησης βοήθειας. Το «ΚΡΑΤΑ ΜΕ». αυτό, θα επιδιώξει να γίνει το μέσο ταχείας διακίνησης πληροφοριών αρχικά σε τοπικούς πυρήνες, στη συνέχεια στον Ευρωπαϊκό χώρο και τέλος σε διεθνές επίπεδο, με στόχο την αναζήτηση, επικοινωνία, διασύνδεση και συντονισμό, ανάμεσα σε παροχείς και αποδέκτες βοήθειας, παγκοσμίως.

2. Την σύνταξη και την εκτύπωση σε ειδικές εκδόσεις θεματικών καταλόγων όλων όσων παρέχουν βοήθεια σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, οι οποίοι θα ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

3. Την δημιουργία κινητής μονάδας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού, συμβουλευτικής στήριξης, πληροφόρησης και δικτύωσης της προσφοράς και ζήτησης βοήθειας. Σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς θα αναπτύσσει δραστηριότητες, για την αξιοποίηση της εθελοντικής κοινωνικής προσφοράς και θα στελεχώνεται από εργαζόμενους, συνεργαζόμενους φορείς και από μέλη-εθελοντές, που θα ονομάζονται «σύμβουλοι εμπειρίας».

4. Την ίδρυση Κέντρων Πληροφόρησης και Υποστήριξης. Τα κέντρα θα αποσκοπούν να συνεργάζονται δημιουργώντας δίκτυα σε όλη την Ευρώπη και διεθνώς, μεταξύ οργανώσεων με τράπεζες πληροφοριών και με την συμμετοχή ειδικών επιστημόνων, κοινωνικών λειτουργών και εθελοντών. Στα κέντρα αυτά θα υπάρχει δυνατότητα να λειτουργούν και σαν εντευκτήρια, βιβλιοθήκες, αναγνωστήρια, συμβουλευτικά κέντρα και κέντρα ανταλλαγής ειδών.

5. Την λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής άμεσης ανταπόκρισης και προώθησης τους, σε ειδικούς παροχείς βοήθειας καθώς επίσης και την δημιουργία site επικοινωνίας.

6. Την χρησιμοποίηση κάθε νομίμου μέσου (μελέτες, διαλέξεις, ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, εκδόσεις, κ.λπ.) που θα αποβλέπει στην υπεύθυνη και συστηματική πληροφόρηση της Κοινωνίας για κάθε θέμα του «ΚΡΑΤΑ ΜΕ», που αφορά κοινωφελείς, εκπαιδευτικές, καλλιτεχνικές, πολιτιστικές, κοινωνικές και πνευματικές δραστηριότητες.

7. Την ίδρυση πρότυπου πράσινου χωριού, που θα είναι η πρόταση του «ΚΡΑΤΑ ΜΕ», για τον ιδανικό τρόπο διαβίωσης, στις πόλεις του μέλλοντος.

ΑΡΘΡΟ 3

Μέλη - Όροι εγγραφής, αποχώρησης και αποβολής

Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά και έκτακτα. Ως έκτακτα μέλη γίνονται δεκτά φυσικά πρόσωπα, ενδιαφερόμενοι, εξωτερικοί συνεργάτες, φίλοι και εθελοντές του δικτύου χωρίς δικαίωμα εκλογής στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά με δικαίωμα συμμετοχής στις δραστηριότητες του «ΚΡΑΤΑ ΜΕ».. Ακόμα, μια οργάνωση μπορεί να γίνει πλήρες μέλος του Δικτύου εφόσον οι σκοποί της συμπίπτουν με αυτούς του «ΚΡΑΤΑ ΜΕ»..Οι ιδρυτές του «ΚΡΑΤΑ ΜΕ», είναι αυτοδικαίως τακτικά μέλη αυτού.

ΑΡΘΡΟ 4
Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Μελών

Στην αίτηση δηλώνεται ιδιοχείρως από τον αιτούντα ότι αποδέχεται ανεπιφυλάκτως τις διατάξεις τού παρόντος καταστατικού.

Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν δικαίωμα εγγραφής ποσού 15 ευρώ, εφάπαξ καταβαλλόμενο, τακτική τριμηνιαία συνδρομή 15 ευρώ, η οποία μπορεί να αναπροσαρμοστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ανάλογα με τις ανάγκες και δαπάνες του δικτύου.

Έκτακτη εισφορά καταβάλλεται όποτε αυτή προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

Τα μέλη επίσης υποχρεούνται να έχουν ενεργητική συμμετοχή στην εργασία για την πραγμάτωση των σκοπών του δικτύου και να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

Τα μέλη τού «ΚΡΑΤΑ ΜΕ»., που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και ορίζονται ως ταμειακώς ενήμερα μέλη, έχουν το δικαίωμα: Να εκλέγουν, να εκλέγονται και να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, στους οργανωτικούς Τομείς και στις Επιτροπές του Συλλόγου. Ακόμα μπορούν να εκφέρουν απόψεις, να προτείνουν θέματα για συζήτηση ή δράση στο Διοικητικό Συμβούλιο.


Άρθρο 5 Πειθαρχικές κυρώσεις

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από το «ΚΡΑΤΑ ΜΕ». μετά από έγγραφη δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Μέλος διαγράφεται από το Μητρώο Μελών του δικτύου, εάν υπάρχει σοβαρός λόγος και το αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, με απόλυτη πλειοψηφία.


Άρθρο 6
Πόροι, Περιουσία τού Συλλόγου

1) Οι Πόροι του «ΚΡΑΤΑ ΜΕ» είναι τακτικοί και έκτακτοι. Τακτικοί Πόροι είναι τα δικαιώματα εγγραφής και οι συνδρομές των μελών και οι τόκοι των κεφαλαίων.

2) Έκτακτοι Πόροι είναι τα εισοδήματα από διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες, από την οργάνωση διαλέξεων και δημόσιων συγκεντρώσεων, από την πώληση εκδόσεων ή άλλων ειδών και αντικειμένων, από αρωγές, κληροδοτήματα, έκτακτες καταβολές των μελών, πάσης φύσεως συνεισφορές, επιχορηγήσεις και δωρεές, μελών ή τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων και εισπράξεις από κρατικές και κοινοτικές επιδοτήσεις, καθώς και από κάθε άλλο νόμιμο πόρο (διαγωνισμούς, λαχειοφόρους αγορές, κληρώσεις κ.α.).


ΑΡΘΡΟ 7

Τρόπος Δικαστικής και Εξώδικης Αντιπροσώπευσης


Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το «ΚΡΑΤΑ ΜΕ», ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου διοικητικής ή δικαστικής αρχής και κάθε ιδιώτη, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση αποφασίσουν διαφορετικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να χορηγεί ειδική ή γενική εξουσιοδότηση σε οποιονδήποτε εκάστοτε τρίτο, για να εκπροσωπεί το «ΚΡΑΤΑ ΜΕ» ενώπιον τρίτων, οριζόμενων στη σχετική απόφαση του.

ΑΡΘΡΟ 8

Αρχαιρεσίες

Κάθε τέσσερα έτη, εκτελούνται από την Εφορευτική Επιτροπή αρχαιρεσίες με καθολική, μυστική και με ενιαίο ψηφοδέλτιο ψηφοφορία για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.


ΑΡΘΡΟ 9


Εφορευτική Επιτροπή

Για την διεξαγωγή αρχαιρεσιών προς ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση τριμελής Εφορευτική Επιτροπή με τρία αναπληρωματικά μέλη, με μυστική ψηφοφορία είτε δια βοής αν αυτό αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 10

Όργανα Διοίκησης του Συλλόγου

Συλλογικά όργανα της Διοίκησης του «ΚΡΑΤΑ ΜΕ». είναι: 1) Η Γενική Συνέλευση των μελών 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο 3) Η Εξελεγκτική Επιτροπή.


ΑΡΘΡΟ 11


Γενική Συνέλευση

Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικώς κατ' έτος και εκτάκτως όποτε αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή ζητηθεί από το 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών του Σωματείου.


ΑΡΘΡΟ 12

Διοικητικό Συμβούλιο

Το «ΚΡΑΤΑ ΜΕ». διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και ένα Σύμβουλο που εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με καθολική μυστική ψηφοφορία. Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα να εκλεχτούν και να εκλέξουν. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τετραετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν περιλαμβάνεται από το νόμο στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.


ΑΡΘΡΟ 13

Καθήκοντα Διοίκησης - Πρόεδρος - Αντιπρόεδρος

Ο Πρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας του, ο Αντιπρόεδρος εκπροσωπεί το δίκτυο ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου άλλης αρχής ή και εξώδικα. Έχει τη διεύθυνση και εποπτεία του «ΚΡΑΤΑ ΜΕ»., υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα και κάθε ένταλμα ή γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου.


ΑΡΘΡΟ 14

Γενικός Γραμματέας

Ο Γενικός Γραμματέας και σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας του άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτόν, διευθύνει το Γραφείο του «ΚΡΑΤΑ ΜΕ», διεξάγει την αλληλογραφία τηρώντας και το σχετικό βιβλίο, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα του Σωματείου, τηρεί το μητρώο των μελών, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρώντας αυτά σε εδικό βιβλίο και παραλαμβάνει και παραδίδει, με πρακτικά καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο, τα έπιπλα, τα αρχεία και τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία του «ΚΡΑΤΑ ΜΕ».


ΑΡΘΡΟ 15

Ταμίας

Ο Ταμίας σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, κινεί τους τραπεζιτικούς λογαριασμούς του «ΚΡΑΤΑΜΕ», ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές, εκδίδει τα εντάλματα πληρωμών και γραμμάτια εισπράξεων, τηρεί στοιχεία διπλοτύπων αποδείξεων δίνοντας σχετική απόδειξη για κάθε είσπραξη και λαμβάνει απόδειξη για κάθε πληρωμή. Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη νόμιμη διαχείριση του ταμείου και για κάθε απώλεια χρημάτων. Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο Εσόδων - Εξόδων και από το νόμο απαραίτητα ταμειακά βιβλία, φροντίζει να είναι αυτά πάντοτε ενημερωμένα, όπως επίσης κρατά και πλήρη διαχειριστικά στοιχεία. Τον Ταμία, σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας του, τον αντικαθιστά ο Πρόεδρος ή κάποιο μέλος το οποίο ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 16

Εξελεγκτική Επιτροπή

Σε κάθε διεξαγωγή αρχαιρεσιών εκλέγεται και τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή με τρία αναπληρωματικά μέλη. Η θητεία της πρώτης Εξελεγκτικής Επιτροπής έχει διάρκεια τεσσάρων ετών.


ΑΡΘΡΟ 17

Σφραγίδα, Επιστολόχαρτο του Συλλόγου

1. Το «ΚΡΑΤΑ ΜΕ» έχει δική του σφραγίδα με την επωνυμία: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ «ΚΡΑΤΑ ΜΕ»

2. Το επιστολόχαρτο του δικτύου είναι σε χαρτί τυποποιημένου μεγέθους "άλφα τέσσερα" (Α4). Η επωνυμία στην Ελληνική Γλώσσα με κεφαλαία γράμματα. Αναγράφονται ακόμα ο αριθμός τηλεφώνου, η ταχυδρομική διεύθυνση του Συλλόγου και η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


Άρθρο 18 Ταυτότητα Μελών

Κάθε μέλος του «ΚΡΑΤΑ ΜΕ». εφοδιάζεται με ταυτότητα του Συλλόγου, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του και η ιδιότητά του σαν μέλος τού «ΚΡΑΤΑ ΜΕ». Λεπτομερής σχεδιασμός της ταυτότητας ή άλλου διακριτικού των μελών του «ΚΡΑΤΑ ΜΕ» θα υπάρξει στο μέλλον.

Άρθρο 19 Τροποποίηση του Καταστατικού


Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, Πρέπει δε, να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις τού Αστικού Κώδικα και τους λοιπούς νόμους και διατάγματα περί σωματείων.


Άρθρο 20 Διάλυση, Εκκαθάριση και τύχη της Περιουσίας του Συλλόγου


Το Σωματείο διαλύεται αν ο αριθμός των μελών του περιοριστεί σε λιγότερα των είκοσι (20) ατόμων, η δε περιουσία του περιέρχεται όπου αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα όπως επίσης μπορεί να διαλυθεί κατά τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Νόμου γενικότερα.ΑΡΘΡΟ 21


Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από είκοσι δύο (22) άρθρα αναγνωσμένο κατά άρθρο και σαν σύνολο εγκρίνεται και ψηφίζεται ομόφωνα και υπογράφεται από άπαντες τους ιδρυτές, δημιουργώντας ιδιαίτερα πρακτικά για την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, συγκεντρωμένων για αυτό στην Αθήνα.


Άρθρο 22 Ακροτελεύτιο

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, πρέπει δε, να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις τού Αστικού Κώδικα και τους λοιπούς νόμους και διατάγματα περί σωματείων.-