Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

Τοπικά σχέδια δράσης για την απασχόληση (ΤοπΣΑ)Αντικείμενο των προγραμμάτων είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για 30.000 ανέργους, οι οποίες προκύπτουν από τη διάγνωση εξειδικευμένων αναγκών των τοπικών κοινωνιών και την ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης. Οι παρεμβάσεις αυτές εξασφαλίζουν την προετοιμασία των ωφελουμένων ώστε:

  • να ιδρύσουν επιχειρήσεις, οι οποίες θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους

  • να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα

  • να αποκτήσουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν
Οι περιοχές στις οποίες θα υλοποιηθεί το Πρόγραμμα, καθώς και οι τομείς παρέμβασης, θα προσδιορίζονται στα Σχέδια Δράσης που θα υποβάλλουν οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις. Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις θα λειτουργούν με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και σε αυτές θα συμμετέχουν Δημόσιοι και Ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι θα έχουν επιλεγεί κατόπιν συγκριτικής αξιολόγησης. Ο βαθμός επίτευξης του στόχου του κάθε Σχεδίου Δράσης θα αξιολογείται με βάση τον αριθμό των δημιουργούμενων νέων θέσεων απασχόλησης.


Στοιχεία προγράμματοςΚατάσταση:Επικείμενα προγράμματα
Ομάδες στόχος:Άνεργοι , Οριζόντια Δράση
Υπουργείο:Υπoυργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Φορείς διαχείρισης:13 Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ)
Είδος παρέμβασης:Συμβουλευτική , Νέες Θέσεις Εργασίας , Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες , Επαγγελματική Κατάρτιση
Πηγή χρηματοδότησης:Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο , ΕΠ. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»
Κόστος Προγράμματος:80.000.000,00 €
Σύνδεσμος:http://www.epanad.gov.gr