Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Πληρωμές των ωφελουμένων του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας.

Ακολουθεί η ανακοίνωση από την ΕΥΔ Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού") σχετικά με τις πληρωμές των ωφελουμένων του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας.


Επειδή καθημερινά η ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ κατακλύζεται από ερωτήματα και επισκέψεις συμμετεχόντων στο πρόγραμμα σχετικά με την πληρωμή τους, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους Δικαιούχους Φορείς (ΜΚΟ, Σωματεία κ.ά.) ότι αποτελεί στοιχειώδη κανονιστική τους υποχρέωση η ενημέρωση των ωφελουμένων σύμφωνα με τις προβλέψεις που περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος και τις διευκρινίσεις που δίδονται κατά περίπτωση από την ΕΥΔ.

Οι ωφελούμενοι του Προγράμματος θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τη διαδικασία των πληρωμών και για το λόγο αυτό η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί σε επιλεγμένα σημεία ώστε να διασφαλίζεται η δημοσιοποίησή της.

Ειδικότερα υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση και την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων συμμετοχής:

1. Το Πρόγραμμα «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας» είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, υλοποιείται με τη μορφή επιχορήγησης προς τους Δικαιούχους (ΜΚΟ), η οποία καλύπτει τον εγκριθέντα προϋπολογισμό (μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων και λοιπές δαπάνες) και αφορά σε πέντε μήνες απασχόλησης σε Δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα χωρίς δυνατότητα ανανέωσης.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 8-«Χρηματοδότηση Πράξης - Πληρωμές Δικαιούχου» της υπ αριθμ 1.5131/οικ,3.949/15-04-2011 (ΦΕΚ 613) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Προγράμματος, οι πληρωμές προς τον Δικαιούχο της πράξης θα πραγματοποιούνται σε 3 (τρεις) δόσεις ως εξής:

(i) Η πρώτη δόση ύψους 40% (σαράντα) επί της εγκριθείσας επιχορήγησης καταβάλλεται, μετά την πιστοποίηση του 20% των αναγγελιών πρόσληψης του απαραίτητου προσωπικού για την υλοποίηση της δράσης, όπως αυτή έχει εγκριθεί καθώς και την πιστοποίηση του 10% του φυσικού αντικειμένου.

(ii) Η δεύτερη δόση ύψους 50% (πενήντα) επί του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης καταβάλλεται με την πιστοποίηση του 100% των αναγγελιών πρόσληψης του απαραίτητου προσωπικού για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης, όπως αυτό έχει εγκριθεί και μετά την πιστοποίηση του 40% του φυσικού αντικειμένου.

(iii) Η τρίτη και τελευταία δόση ύψους 10% (δέκα) επί του εγκριθέντος προϋπολογισμού αφορά στην πληρωμή του υπολειπόμενου ποσού της εγκριθείσας επιχορήγησης και καταβάλλεται με την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου της πράξης.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον οδηγό υλοποίησης και όπως έχει περιληφθεί στις σχετικές συμβάσεις, η πληρωμή των ωφελουμένων διενεργείται με την επιφύλαξη της ομαλής ροής της χρηματοδότησης του από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αμέσως, δηλαδή, μετά την έγκριση/αποδέσμευση των αντίστοιχων ποσών (πιστώσεις) από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

3. Η πληρωμή των δόσεων γίνεται μέσω Υπόλογων διαχειριστών, οι οποίοι σύμφωνα με τον Νόμο είναι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και στην περίπτωση του προγράμματος της κοινωφελούς εργασίας από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας.

Ο Δικαιούχος αποστέλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην ΕΥΔ Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ., η οποία τα εξετάζει και ενημερώνει τον Υπόλογο, ενώ αντίστοιχα -επιπλέον- δικαιολογητικά ο Δικαιούχος τα καταθέτει απευθείας στον Υπόλογο. Μετά την παραλαβή όλων των δικαιολογητικών και με την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών είναι δυνατή η διενέργεια της πληρωμής στους Δικαιούχους. Η πληροφορία για τον ακριβή χρόνο πληρωμής παρέχεται στον Δικαιούχο (ΜΚΟ) από τον Υπόλογο του κάθε έργου.Αθήνα 19-11-2012

Από την ΕΥΔ Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ.