Κυριακή, 6 Φεβρουαρίου 2011

Europass : Προοπτικές μάθησης και εργασίας στην Ευρώπη

Εάν θέλετε να εγγραφείτε σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, εάν ενδιαφέρεστε για μια θέση απασχόλησης ή αναζητάτε μια εμπειρία στο εξωτερικό, είναι σημαντικό να παρουσιάσετε τις δεξιότητες και τα προσόντα σας με σαφή και κατανοητό τρόπο.

Το Europass είναι ένα νέο μέσο που σας βοηθά:

  • να παρουσιάσετε τις δεξιότητες και τα προσόντα σας με τρόπο σαφή και εύκολα κατανοητό στην Ευρώπη (Ευρωπαϊκή Ένωση, χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ και υποψήφιες χώρες)
  • να κινηθείτε σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης.

Το Europass περιλαμβάνει:

Το Europass υποστηρίζεται από ένα δίκτυο Εθνικών Κέντρων Europass.
Το Europass θεσπίσθηκε με την απόφαση αριθ. 2241/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με το ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων.

ΠΗΓΗ: http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp